Ԫ Schiphol Onderzoek - Ganzenbescherming Nederland

Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
Schiphol
DOSSIER SCHIPHOL
Dossier
Jachtmisstanden

Dossier
Veluws WildNiet bij graan alleen!

Teeltmogelijkheden op de akkers rondom luchthaven Schiphol

In het Convenant reduceren vogelaanvaringen Schiphol dat op 16 april 2012 door negen participerende partijen werd getekend, wordt het voorgesteld alsof er rondom de start- en landingsbanen van de luchthaven uitsluitend sprake zou zijn van de teelt van granen. Deze aperte onjuistheid werd door ons fotografisch vastgelegd in uitgebreide reportages, welke zijn verschenen op de website www.ganzenbescherming.nl in het dossier "Schiphol, de waarheid over de ruimingen van zogenaamde 'Schipholganzen'", waarvan sinds 10 juni 2012 in totaal 5 gedocumenteerde update- verslagen werden geplaatst...Teeltspectrum rondom Schiphol

Uit onze naspeuringen te velde is gebleken dat, hoewel granen het leeuwendeel vormen van het agrarische teeltenspectrum rondom Schiphol, er ook sprake is van de aanwezigheid van andere gewassen waarvan oogstresten een belangrijk voedselbestanddeel van wilde ganzen vormen. Zo blijken er op een akker pal voor de noordelijke kop van de Polderbaan bij Boesingheliede zowel suikerbieten als mais te worden verbouwd, terwijl er zich aan de zuidelijke kop van deze baan een aardappelakker bevindt. Beide akkers zijn eigendom van de Staat der Nederlanden en worden door het Bureau Beheer Landbouwgronden van het ministerie van E.L.I. zonder enige teeltrestrictie verpacht.

Oogstresten
Oogstresten van suikerbieten, mais en aardappels worden gedurende de herfst en de winter op grote schaal gegeten door alle in de regio Schiphol voorkomende ganzensoorten, t.w. grauwe gans, kolgans, taigarietgans, toendrarietgans, Canadese gans, brandgans en Nijlgans. Ook vrij levende populaties van bonte en witte boerenganzen gebruiken deze voedselbronnen graag gedurende het winterhalfjaar. Het onderzoek heeft echter uitgewezen, dat er rondom de luchthaven Schiphol op nog veel meer plaatsen sprake is van de teelt van bieten, aardappelen en mais en dat zulke akkers zich vaak letterlijk op slechts een steenworp afstand van de start- en landingsbanen bevinden.

Dit had voorkomen kunnen worden
Ten tijde van het opstellen en tekenen van het Convenant moest het inzaaien resp. poten van biet, mais en aardappel nog plaatsvinden zodat toen nog alle mogelijkheid bestond om te voorkomen dat deze gewassen in het groeiseizoen 2012 ter plaatse verbouwd zouden worden.
Dat dit niet gebeurde is een onbegrijpelijke omissie, die tot fatale gevolgen kan gaan leiden. Kennelijk heeft de Staat der Nederlanden, in deze vertegenwoordigt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma (CDA) het niet relevant geacht om bij zijn ambtsgenoot en formeel beheerder van de locale overheidsgronden, de staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie, H.Bleker (eveneens CDA), informatie in te winnen omtrent de gewassen welke er op de verpachte rijkseigendommen geteeld worden.

Nalatig handelen
Zulk een fatalistisch nalatig handelen rondom de veiligheid van de in omvang 4e Europese luchthaven is in onze ogen volstrekt ontoelaatbaar! Wij hebben de heer Atsma gedurende de periode 2011/2012 meermalen geattendeerd op de volstrekt foutieve wijze waarop hij de ganzenproblematiek rond Schiphol meende te kunnen oplossen. Daarin ging deze bewindspersoon zelfs zo ver dat hij in de maand juni 2012 (met een door foutieve voorstelling van zaken bij het Europese Hof en leugenachtige argumentatie bij de Haarlemse voorzieningenrechter verkregen vrijstelling) duizenden ruiende grauwe ganzen heeft laten vergassen in Waterland Oost. Vogels die, aantoonbaar en bewijsbaar uit onderzoek dat in opdracht van dit ministerie werd uitgevoerd, niets uitstaande hebben met de Schiphol problematiek. Kortweg: die ruimingen hadden absoluut niets van doen met de vliegveiligheid rond Schiphol, maar ALLES met de EISEN welke door LTO werden gesteld aan onze overheid met betrekking tot grazende ganzen op Waterlands grasland, waarvoor boeren van diezelfde overheid beheervergoedingen ontvangen.

Geldelijk gewin de drijfveer?
Een LTO bovendien, dat het op 6 juli 2012 bestond om uit financiele overwegingen uit het Convenant te treden en daarmee aantoonde, de belangen van miljoenen mensenlevens lager te achten dan het geldelijke gewin voor de eigen achterban, die in dit geval enkele tientallen agrariers omvat! Omdat het door de overheid en de agrarische belangengroeperingen wordt voorgesteld als zouden er op de akkers rondom Schiphol alleen granen en andere voor watervogels aantrekkelijke gewassen verbouwd kunnen worden zien wij het als onze burgerplicht, om ongevraagd een overzicht aan te reiken van gewassen en teelten die hier zeer goed mogelijk zijn en waarvan geen negatieve invloed op de veiligheid van het luchtvaartverkeer te verwachten is.

Gewassen zonder negatieve gevolgen voor Schiphol
Wij onderscheiden hierbij de teelten van voedsel en non-foodgewassen en deze zijn weergegeven in tabel 1 en 2 in de rechter kolom.

Het lijkt evident, dat het jarenlang stelselmatig negeren van adviezen om d.m.v. een verantwoorde teeltkeuze in combinatie met het na de oogst onderploegen van plantenresten de aantrekkingskracht op watervogels te verkleinen, de hoofdoorzaak is waardoor er rondom Schiphol een ganzenprobleem heeft kunnen ontstaan. Andere oorzaken liggen in de ondoordachte aanleg van natte natuur in de omgeving van de luchthaven en in het moedwillig verzaken van de Zorgplicht door locale hobbymatige faunabeheerders (in gewoon Nederlands: jagers!).

Zonder teeltbeperking in pacht gegeven
Wij zijn echter de mening toegedaan, dat vooral het krampachtig ten uitvoer brengen van de CDA - LTO stelregel van 'vrije teeltkeuze voor alle boeren' er toe heeft kunnen leiden dat rond Schiphol een uitgesproken Luilekkerland voor ganzen tot stand is gebracht. Dit zal in hoge mate zijn bevorderd door de langjarige bestuurlijke invloed welke het CDA uitoefende (en dat tot op het huidige moment nog altijd doet) op het ministerie van LNV. Dit ministerie beheerde immers vele jaren lang de staatsgronden rondom de start- en landingsbanen en gaf deze zonder enige teeltbeperking in pacht uit. Dit is tot op de dag van vandaag het geval! Het feit, dat vanaf 2002 de Flora en faunawet door toedoen van het CDA werd omgekat tot een onversneden pro- jacht instrumentarium, is een van de katalysatoren geweest waardoor er voor het eerst in de geschiedenis van de Lage landen overpopulaties van in het wild levende dieren hebben kunnen ontstaan. Dieren die door het CDA thans als Plaag en zelfs als Ongedierte worden bestempeld en waarvan men beoogde om deze van iedere vorm van wettelijke bescherming te ontdoen.

Verbod op hobbymatige jacht
Het moge duidelijk zijn dat de ganzen part noch deel hebben aan het ontstaan van de situatie rondom Schiphol, waardoor moedwillig de levens van miljoenen mensen en de belangen van de miljarden euro's omvattende handelsomzet op het spel worden gezet. Graag reiken wij hiermee dus een overzicht van de teeltalternatieven aan voor graan, aardappel, biet en mais. En wij adviseren met klem, om per direct iedere vorm van hobbymatige uitoefening van de jacht rondom de luchthaven te verbieden.

Zin en onzin van alternatieven
Er zijn recentelijk verschillende alternatieven genoemd om door middel van een andersoortige inrichting van de terreinen rondom Schiphol de ganzen en andere watervogels te weren. Daarbij werd o.a. de mogelijkheid geopperd om door het plaatsen van zonnecollectoren zowel de ruimte zinvol te benutten als het gebruik ervan door ganzen tegen te gaan. Het luchtvaartbedrijf Schiphol bevindt zich met haar industriele activiteiten echter midden in een zeer dichtbevolkte regio en ook het opwekken van zonne-energie is een industriele activiteit, die de relatieve openheid van het polderlandschap rondom de luchthaven geweld aan zal doen. Daarom ook stelden wij de lijst van teeltmogelijkheden samen waardoor in ieder geval het agrarisch -open karakter van het gebied gehandhaafd kan blijven.

Ondoordacht... olifantsgras
Ook het door staatssecretaris Atsma omarmde Olifantsgras is in onze optiek een ondoordacht en zodoende ongewenst alternatief. In weerwil van de misleidende naam is dit een aan Riet verwant gewas, dat in extreme vorm een hoogte van 5 tot 7 meter kan bereiken. Wanneer dit gewas op enige schaal zou worden ingezaaid of aangeplant dan zal hierdoor niet alleen de openheid van het landschap worden verstoord (wat een weerslag zal vinden in een verminderde belevingswaarde voor de mens) maar tevens zal er overnachtinggelegenheid worden gecreeerd voor vogels die gebruik maken van gemeenschappelijke slaapplaatsen. Hierbij valt te denken aan Spreeuwen, Kraaiachtigen, Zwaluwen, Kwikstaarten en Lijsterachtigen. Het komt ons dan ook als ongewenst en onwenselijk voor om de ene bron van potentieel gevaar voor de vliegveiligheid te verruilen voor de andere. Er is, dunkt ons, al ruimschoots voldoende ellende veroorzaakt als gevolg van ondoordacht handelen.

2012 Ganzenbescherming Nederland

Dossier: SCHIPHOL Gas(t)vrij onthaal voor ruiende ganzen?

Dossier: Waterland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gewaskeuzemogelijkheden
rondom luchthaven Schiphol

Tabel 1 Voedselteelten *)

- Aalbes
- Aardbei
- Andijvie
- Artisjok
- Bloemkool
- Boerenkool
- Broccoli
- Bruine boon
- Cichorei
- Doperwt
- Framboos
- Groene kool
- Kalebas
- Kapucijners
- Koolrabi
- Kruisbes
- Linzen
- Pastinaak
- Pompoen
- Prei
- Prinsessenboon
- Pronkboon
- Radijs
- Rammenas
- Rode biet
- Rode kool
- Rozenbottel
- Savooien kool
- Sjalot
- Sperzieboon
- Snijboon
- Spitskool
- Spruitkool
- Tuinboon
- Ui (Amsterdamse ui)
- Winterpeen
- Witte boon
- Witlof
- Waspeen
- Zilverui
- Zwarte Bes

*) Doperwten en enkele koolsoorten kunnen in de rijpingsfase duiven aanlokken Rijpend kleinfruit oefent aantrekkingskracht uit op zangvogelsoorten als spreeuw en merel.

Tabel 2 Non-food teelten

- Bodembedekkers
- Boomteelt
- Bloembollen
- Coniferen
- Graszaad
- Graszoden
- Heesters
- Kerstdennen
- Koolzaad
- Luzerne
- Perkplanten
- Vaste planten

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl