Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
Schiphol
Damhertendossier
Dossier
damherten

Dossier
Veluws Wild

Dossier Damherten - Deel 1 - deel #1 en verder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Damherten - update #03 - BREAKING NEWS - 15/9/2013
"Media brengen canard in de zaak
AWD-herten. Gemeenteraad keurt alleen genadeafschot goed!"

Waar ze het vandaan haalden zal altijd wel een raadsel blijven, maar naar het zich laat aanzien was het ANP verantwoordelijk voor de verspreiding van een regelrechte canard over het verloop van de raadsstemming betreffende het AWD- dossier, in de kleine uurtjes van jongstleden woensdagnacht. Kennelijk heeft een vermoeide persmuskiet dit bericht meteen verzonden na de stemming over de motie vanuit de PvdA-factie. Maar die betrof helemaal niet het voornemen om proactief afschot (in gewoon Hollands: het zinloos afknallen) van 1400 damherten toe te staan. De motie beoogde namelijk het toedienen van het genadeschot aan ernstig verzwakte herten in de wintermaanden.

Vanzelfsprekend was men het daar in de raadszaal unaniem mee eens! Daarom accentueren wij hier graag, dat de motie van de PvdA los staat van het door dure jagers zo vurig gewenste afschot en dat feitelijk alleen de uit de hand van het grootkapitaal slobberende CDA, VVD en Groen Links een bloedbad prefereren boven een beschaafd natuurbeheer. Maar dat was natuurlijk allang bekend, want confessionelen en liberalen willen het liefst onze hele inheemse fauna opvreten. En Groen Links luistert altijd naar de foute raadgevers!

Er ging voor alle echte natuur- en dierenliefhebbers een zenuwslopende tijd vooraf aan deze standpuntbepaling van de Amsterdamse gemeenteraad, die op haar beurt voorafgegaan werd door een demonstratie bij de Stopera van leden van de Faunabescherming, de Dierenbescherming en Piep Vandaag (foto 1). Zowel dit internetmedium van de Partij voor de Dieren - in samenwerking met de Dierenbescherming - als de Faunabescherming waren petities gestart waardoor er zo'n 3800 steunbetuigingen aan wethouder Gehrels konden worden overhandigd. Daarnaast zijn er gedurende de afgelopen weken zowel door ons als door anderen bij voortduring feiten en aanbevelingen aan de gemeenteraadsleden aangereikt waarin de rampzalige gevolgen van het voorgenomen afschot klip en klaar over het voetlicht worden gehaald.
Vooral Marcel Vossestein beijverde zich om telkens weer nieuwe en zeer cruciale informatie aan te slepen en lichtte die ook mondeling toe. Van de kant van het vakmatige beheer van grazende hoefdierpopulaties was de raad een week eerder deskundig voorgelicht door terreinbeheerders uit de Oostvaardersplassen. En letterlijk in de vooravond van dit raadsdebat ontvingen alle raadsleden onze onthullende Breaking News reportage in de eigen mailbox, terwijl de zelfde reportage als Persbericht ook aan het ANP en de redacties van de grote in Amsterdam gevestigde ochtendbladen werd verzonden. Maar die mochten er van hun jagende broodheren niets over naar buiten brengen!

jachtmisstanden
Foto 1

In deze tijd van bliksemsnelle communicatie doet het dan ook wat onwezenlijk aan, dat de werkelijke strekking van een zo belangrijke standpuntbepaling van de gemeenteraad van onze nationale hoofdstad anderhalf etmaal obscuur kon blijven. Politici hebben dit geheel aan hun eigen ondemocratisch handelen te danken, want sinds de confessionele Vogelgriepruimingen in 2003 en 2004 worden er bij oekaze ongenuanceerde mediastilten en totalitaire publicatieverboden opgelegd, die regelrecht indruisen tegen het elementaire en grondwettelijk verankerde recht op vrijheid van drukpers, nieuwsgaring en meningsuiting. Zij zullen van ons dan ook geen excuses vernemen over mogelijk foutieve weergave van bepaalde feiten welke bij de behandeling van dit dossier hebben plaatsgevonden! Het is immers een duidelijk geval van "eigen schuld, dikke bult!"

Dat de herten van de AWD geen enkele blaam treft en dat alle malheur met landbouwschade, molest van tuinbeplantingen, verkeershinder en zelfs wintersterfte en overbegrazing louter een gevolg was of is van structurele nalatigheid (i.c. het ontbreken van deugdelijk rasterwerk) respectievelijk een volkomen tegennatuurlijk terreinbeheer (i.c. het inbrengen van gebiedsvreemde runderen en schapen in de homerange van een reeds lang aanwezige hertenpopulatie) moge intussen voor alle betrokkenen duidelijk zijn aangetoond door waarachtige deskundigen, zonder enige binding aan het verdorven hobbyjachtsyndicaat. Er is in de Amsterdamse Waterleiding Duinen helemaal geen sprake van een zorgwekkende overpopulatie damherten, zoals de jagers en hun ingehuurde betaald -advies vazallen beweren. De populatie stabiliseert zich en dit is al enkele jaren het geval. Simpelweg alle koeien en schapen per direct uit dit gebied verwijderen en het "probleem" is al meteen grotendeels opgelost!

Terwijl intussen ook de herten feest vieren (foto 2) en natuurlijk niet kunnen weten dat proactieve vermenigvuldiging niet meer nodig is vanwege het in ongerede geraken van de locale jachtlobby, zien wij voor ons geestesoog exact gebeuren wat die criminele jagerskliek zich ten doel gesteld had. Namelijk: het totaal ontsporen van de populatieontwikkeling, uitmondend in een 'damhertenbom' (foto 3). Datzelfde flikte men immers op de Veluwe met edelherten en zwijnen (foto 4) en in laag Nederland met ganzen (foto 5)!

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5

Het overpopulatieprocédé werkt feitelijk heel simpel: schiet (of vergas) exorbitant veel volwassen dieren uit een populatie en de overlevers zullen zich extreem gaan vermenigvuldigen! Dat was dus de bedoeling met de damherten in de AWD en vindt thans al ongecontroleerd plaats in het Nationaal Park Zuid Kennemerland! En overal in ons land door middel van het op criminele wijze vrijgegeven ganzenafschot (foto 6)! Er is dus absoluut geen reden om nu bij de pakken neer te zitten, want er moeten zo snel mogelijk bestuurlijke spijkers met koppen geslagen gaan worden. Om te beginnen in het voornoemde nationale park, dat ook ijlings met de AWD verbonden dient te worden om recht te doen aan hun beider status als N2000 en EHS -gebied. En om niet nodeloos nog meer gemeenschapskapitaal te verkwisten!

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8


Maar evengoed is er dringend actie nodig in het landelijke en regionale ganzendossier, met een ronduit vernederende paragraaf in de vorm van het dossier Schiphol, dat eveneens onder Amsterdamse hoofdverantwoordelijkheid valt. En natuurlijk onder die van het provinciale Noord-Hollandse bestuur, dat aan alles wat zelfs maar naar natuur riekt de oorlog verklaard schijnt te hebben. Het lijkt ons dan ook de hoogste tijd om de verantwoordelijke gedeputeerde met de bondige naam eens bij de enkels te vatten en boven een dorszeil uit te schudden. Wij zullen niet versteld staan van hetgeen er dan zoal aan verdachte belangenverstrengelingen aan het daglicht zal treden (foto 7)(004c). Want geen enkele bestuurder steekt volkomen belangeloos zijn kostbare nek in een kapitalistische strop. Daarom nemen wij de anoniem aangereikte informatie bijzonder ernstig (foto 8).

Dit spoor, dat namelijk blijkens verschillende zegslieden vanuit de binnenduinrand en de AWD via plaatsen als Putten, Nunspeet, Apeldoorn, Eerbeek, Rheden en Lunteren naar talloze Veluwse wildkansels zou voeren, zal dan ook leidraad dienen te vormen bij de ontmanteling van het netwerk waar straks de megaclaim voor alle sinds 2005 in ons land aangerichte wildschade zal moeten worden gedeponeerd. Ook daarvoor bieden onze reportages op de website www.ganzenbescherming.nl op wonderbaarlijke wijze een solide houvast!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Damherten - update #02 - BREAKING NEWS - 12/9/2013
"Amsterdams gemeentebestuur gooit gemeenschappelijk natuurvermogen voor de kapitalistische zwijnen"

De teerling is geworpen! Na een half etmaal oeverloos palabberen in tijd die door de Amsterdamse burgerij wordt betaald, heeft de gemeenteraad alle gedurende de loop van dit dossier door vakmatig gekwalificeerde specialisten aangedragen aanbevelingen, argumenten, feiten en waarschuwingen het duinzand van de aan dezelfde burgers toebehorende AWD in getrapt en ruim baan gegeven aan uitvoering van een door en voor hobbyjagers gefabriceerd zogenaamd Faunabeheerplan, dat uitsluitend ten doel heeft om de aan de hele Amsterdamse gemeenschap toebehorende damhertenpopulatie door lustmoordenaars af te laten knallen.

Doof en blind voor de redelijkheid en niet hechtend aan het algemeen belang hecht men duidelijk meer waarde aan de louche toezeggingen vanuit het grootkapitaal, dat in de VVD fractie een solide pleitbezorger binnen de raad vindt. Met het oog op de komende verkiezingen meent de PvdA kennelijk winst te kunnen boeken door de neoliberale dierenslachters niet voor de voeten te lopen en hen zelfs schaamteloos ter wille te zijn. Dat zou nog wel eens hun zoveelste dramatische misrekening kunnen worden en na de aanstaande verkiezingen tot een liberaal op het Mokumse erepluche kunnen gaan leiden. Opstelten bijvoorbeeld. Een win-win-situatie, want dan weet iedereen meteen waar men aan toe is!

In de vorige Breaking News reportage legden wij uit op welke smerige manier de Nederlandse hobbyjachtwereld vanaf 2005 de macht over onze hele vrije natuur naar zich heeft toe getrokken en tot zelfs in unieke en uitermate kwetsbare natuurgebieden zoals de AWD en het Nationaal Park Zuid Kennemerland ongestoord hun verderfelijke moordlust wil kunnen botvieren. Ook legden wij uit, dat het dit zelfde gefortuneerde janhagel is, dat op de Veluwe een schadepost aanricht die hun gezamenlijk bij elkaar gelapte vermogens verre in de schaduw zet. Want men mag zich dan wellicht miljonair of multimiljonair noemen, zodra het over miljarden gaat kan dit in overwegende mate hyperarrogante plebs slechts het predicaat Kapitalistische Krabbelaars worden toegevoegd.

Klein geld hebben deze lieden immers in overvloed, maar wanneer het gaat om kapitale rijkdommen zoals Attentie, Beschaving en Civilisatie is het bij dat slag in overwegende mate armoe troef! Helaas mag men tegendraadse ondergeschikten tegenwoordig niet meer afranselen of om het leven brengen en daarom leven sommige van deze lui hun eigen lompheid graag uit op weerloze dieren en gaan letterlijk over lijken om zich daartoe de beleidsmatige ruimte te verschaffen. En in een land waarin vrijwel iedere politicus of bestuurder in- , op- en omkoopbaar is en alle holdingafhankelijke media naar hun pijpen moeten dansen, wordt hen zodoende geen strobreed in de weg gelegd bij de grootschalige afbraak van alles wat van betekenis is in het leven van de normale eenvoudige mens. Zoals bijvoorbeeld natuur, flora en fauna. Momenteel kan iedere Nederlander er dan ook getuige van zijn, tot welk een intens verdorven systeem onze centrale- , provinciale- en gemeentelijke overheden zijn verworden. Dankzij de volledig verziekte politiek! Ook wordt dag na dag duidelijker, wat de zogenaamde Kenniseconomie feitelijk helemaal voorstelt. Die is er immers alleen maar gekomen om kapitalistische kwaadwilligen de mogelijkheden te bieden om, geheel legaal, het integrale gemeenschappelijke kapitaal van water, bodem, lucht, natuur, milieu, flora en fauna in de publieke ruimte uit te benen en kapot te maken.

Nu voor wat betreft de AWD de kogel door de kerk is en de bal bij de Staten van Noord-Holland ligt, nemen wij u graag mee op een wandeling door dit schitterende duingebied op een willekeurige dag in het jaar 2014. Wij waarschuwen u op voorhand: het wordt geen ongedwongen genieten in Gods vrije natuur. Maar dat hebt u te danken aan de slappe knieën, de onverschilligheid en het slaafse volggedrag van de Amsterdamse bestuurders. En als het straks tegenzit, vooral aan het provinciale bestuur en haar jachtlustige gedeputeerde Jaap Bond.

Omdat de AWD gedurende alle maanden van het jaar van de vroege ochtend tot de late avond door (afhankelijk van het jaargetijde) honderden of duizenden voetgangers en fietsers worden gefrequenteerd, laat het zich nu al raden dat het geplande afschot gedurende de duisternis zal plaatsvinden. Daarom volgen wij het spoor van dood en verderf dat vanaf de binnenduinrand tot aan de zeereep door bestiale lustmoordenaars getrokken zal worden Daartoe zal het gebied verrijkt worden met een groot aantal wildkansels, die vooral in de randzone goed gecamoufleerd zullen zijn (foto 1, 2) maar overigens vaak open en bloot het landschap zullen ontsieren (foto 3). Hoewel dat natuurlijk niet zou moeten kunnen in een publiekrechtelijk eigendom als de AWD, zullen er vermoedelijk rondom zulke fusilladeplaatsen verbodsbordjes worden geplaatst om het publiek op afstand te houden (foto 4). Bij deze slachtplaatsen zal men vrijwel zeker voertroggen en likstenen neerzetten, om de in rap tempo dodelijk schuw geworden herten voor de loop van het moordwapen te kunnen krijgen (foto 5, 6).Vanwege het overwegend nachtelijke karakter van dit horrorfestijn volgden wij lieden die zichzelf jagers noemen, maar daarmee in werkelijkheid niets uitstaande hebben. U ziet zelfs straks wel waarom.

damherten
Foto 1

damherten
Foto 2

damherten
Foto 3

damherten
Foto 4

damherten
Foto 5

damherten
Foto 6


Bij de invallende schemering zullen de zogenaamde hobbyisten, die met materiële en immateriële beloften het geweten en aanzien van uw bestuurders te schande maakten, zich te voet of gemotoriseerd aan de randen van het duingebied vertonen en zich schielijk naar hun kansels begeven (foto 7, 8). Op hun jachtgeweer zal in ieder geval een telescoopvizier met lichtversterker (nachtkijker) gemonteerd zijn (foto 9) maar het lijkt wel erg waarschijnlijk dat alle in het duingebied gebruikte wapens tevens zullen zijn voorzien van een geluiddemper. Want niemand mag immers horen dat men massaal dieren afslacht in een van de dichtstbevolkte gebieden van Europa! Niet uit noodzaak, maar louter uit primitieve moordlust!

damherten
Foto 7

damherten
Foto 8

damherten
Foto 9


Eenmaal op de kansel, die door een enkeling al bij daglicht wordt bevolkt om eventuele passanten de idee te geven dat er daadwerkelijk geteld wordt en onderzoek wordt verricht (foto 10), breekt er voor de recreërende kapitalist pas echt een spannende tijd aan. Want in ieder hert dat zich vertoont ziet hij een zakelijk rivaal, een blind date van zijn echtgenote of gewoon een vervelende ondergeschikte die hij graag mores zal leren (foto 11). En omdat er maar erg weinig kapitalisten rondlopen die hun monetaire vermogen op eerlijke en oprechte wijze met keihard werken hebben vergaard, hebben die lui werkelijk eindeloze roedels herten en zwijnenrottes nodig om al die bedreigende hersenschimmen van zich af te schieten. Kijkt u maar gerust eventjes mee en walg, zoals ook onze reporter dat dagelijks doet (foto 12, 13, 14, 15).

damherten
Foto 10

damherten
Foto 11

damherten
Foto 12

damherten
Foto 13

damherten
Foto 14

damherten
Foto 15

damherten
Foto 16


Er is geen maat aan de vernietigingsdrang van lieden die er niet voor terugdeinzen om hun ondergeschikte medemens als afval te bejegenen en die neerkijken op onze maatschappij alsof het een kolonie debielen en stompzinnigen is. Maar welbeschouwd zijn zij met al hun geld, jachten, jets, choppers en grote villa's veel armer dan de meest verpauperde sloeber die in Noord in een doos onder een viaduct huist of zich in de Zuidas droog en warm kan houden in het luchtkanaal van de aircondition van een leegstaand zakenpand. Enkel en alleen omdat zij het normale menselijke vermogen tot communicatie ontberen, schieten zij alle leven dat zich in die gelukzalige momenten van gewapende afzondering in ons aller vrije natuur binnen hun armzalig schootsveld vertoont, letterlijk aan barrels (foto 16, 17, 18, 19, 20). Wij vragen ons af hoe gemeentelijke bestuurders de kapitale enormiteit van gisteravond met hun eigen geweten en dat van hun politieke gezindte in het reine kunnen brengen. En wij hebben te doen met zoveel geestelijke en ethische armoe in een bestuurlijk lichaam van een metropool als Amsterdam. Shame on you!

damherten
Foto 17

damherten
Foto 18

damherten
Foto 19

damherten
Foto 20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Damherten - update #01 - BREAKING NEWS - 10/9/2013
"Damhertendossier stinkt als 'n zwijnenstal"

Op woensdag 11 september a.s. zullen de Amsterdamse gemeenteraad en het college van B&W besluiten, of de unieke handmakke damhertpopulatie van de AWD als prijsschietobject cadeau wordt gedaan aan jagende Noord-Hollandse hobbyschutters. Dit obscure conglomeraat weet niet eens hoeveel herten er in dit prachtige duingebied leven, maar heeft desondanks 'berekend', dat er 1400 moeten worden afgeschoten. Dit zou dan gefaseerd moeten gebeuren met een numeriek afschot van tweehonderd dieren per jaar.

Zagen wij zoiets vanaf 2005/06 niet ook gebeuren in de Veluwse wildbanen? En leidde dit daar niet tot totale ontsporing van de populatieomvang? En tot een visuele onzichtbaarheid van de herten, reeën en zwijnen? Precies dáárom hebben wij vanaf oktober 2012 ons uitgebreid gedocumenteerde dossier Veluwe samengesteld en via onze website www.ganzenbescherming.nl voor politiek, bestuur en burgerij toegankelijk gemaakt. Dit deden wij vooral ook, omdat er zich soortgelijke gruwelijkheden tegen fatsoen, respect en wellevendheid tegenover onze bedreigde natuur en fauna afspelen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar men er zelfs niet voor terugdeinsde om met gemeenschapsgeld een peperduur doch volstrekt zinloos geconstrueerd raster te plaatsen (foto 1). Wij vinden het te bizar voor woorden dat dergelijke doorzichtige malversaties die onomwonden vanuit de jagerswereld plaatsvinden, niet keihard worden afgestraft maar daarentegen worden beloond!

damherten
Foto 1

Daarom hebben wij ons tot het Amsterdamse gemeentebestuur en de landelijke partijbesturen van de Mooi Nederland coalitie PvdA, D66 en Groen Links gericht en er met klem op gewezen, dat deze mensvertrouwelijke damhertenpopulaties een enorm toeristisch- recreatief materieel kapitaal vertegenwoordigen. Een financieel vermogen, dat hier door jagershanden aan gruzelementen geschoten dreigt te gaan worden op eenzelfde wijze waarop de Veluwse Fbe de regionale toeristische jaaromzet van 1.2 miljard Euro om zeep aan het helpen is (foto 2).

damherten
Foto 2

Een keur aan zoölogische deskundigen, begrazingsecologen, ethologen en vegetatiekundigen bestudeerde op uitputtende wijze dit AWD-dossier minutieus. Zij kwamen unaniem tot de conclusie, dat gewapenderhand ingrijpen in deze populatie rampzalige consequenties zal hebben voor dit unieke N2000 gebied, dat een cruciaal onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofd Structuur van ons land. Evenals het aangrenzende Nationaal Park Zuid- Kennemerland, waarmede dit gebied allang ecologisch verbonden had behoren te zijn!

De weerzinwekkende wildgroei in ons openbaar bestuur als gevolg van ondoordachte of zelfs bewust op ontregeling gerichte decentralisatie van taken die expliciet tot de onvervreemdbare verantwoordelijkheid van de centrale overheid dienen te behoren, wreekt zich hier op ontluisterende wijze, door banale jagersbelangen boven het maatschappelijke belang van een gewetensvolle omgang met onze natuur en fauna te stellen. Deze rijkdommen behoren namelijk toe aan alle Nederlanders en niet aan een conglomeraat van enkele duizenden gewapende hobbyisten, die hertenrasters onklaar of ondeugdelijk maken en daarvoor uit gemeenschapsmiddelen gesubsidieerd worden (foto 3). En die met list, leugen, bedrog, feitenverdraaiing en machtsmisbruik model staan voor alles wat laakbaar, misdadig en derhalve strafbaar behoord te zijn!

damherten
Foto 3

De zogenaamde "faunabeheerplannen" waarvan zij zich bedienen worden aangeleverd vanuit de in wetenschappelijke- en zedelijke zin subversieve Leerstoel Faunabeheer aan de WUR. Dit verwerpelijke monstrum kwam tot stand dankzij de inspanningen van de onlangs heengezonden senaatvoorzitter Fred de Graaf: een man die niet in zijn eerste onwaarheid is gebarsten en waarvan het erewoord geen sikkepit waarde blijkt te hebben (foto 4). De pecunia's waarmee zijn Stichting de Eik (foto 5) deze dure fakeleerstoel bekostigd, komen via poelier en wildhandel uit de weitas van dezelfde vermogende- in overwegende mate West- Nederlandse - dierenmoordenaars waardoor straks ook de hele Veluwse economie kickdood geschoten zal blijken te zijn. Direct bewijs hiervoor werd gevonden in de grofwildontheffing die wij in de mistige ochtend van 8 december 2008 aantroffen achter de voorruit van een aan de Zuiderkwelweg onder Medemblik geparkeerde Landrover, pal bij de plaats waar zich op de akkers een massacre voltrok waarbij meer dan 35 hazen tussen twee poldervaarten werden samengedreven en beestachtig werden afgeknald of in het water doodgeknuppeld. Dit gebeurde destijds door de aftandse Amsterdamse jachtkliek van de in Loenen aan de Vecht woonachtige ABN-AMRO sloper Rijkman Groenink!(foto 6). Vanzelfsprekend bezitten onze redacteurs daarvan een weerzinwekkend beeldarchief!

damherten
Foto 4

damherten
Foto 5

damherten
Foto 6


Terwijl wij dezer dagen in samenwerking met doortastende locale getuigen het sleepnet dichttrokken rond de man die als minister van LNV in 2005/06 de Flora en Faunawet volledig heeft verrabbezakt, ordinaire hobbyjagers omkatte tot zogenaamde faunabeheerders, afschotdwingende faunabeheerplannen boven de wet stelde en vermoedelijk ook de idee ontwikkelde voor de eerder genoemde louche leerstoel aan de door hemzelf en zijn kwaadaardige kompanen foutgeaarde WUR, wordt met de dag duidelijker welk een rampzalig wanbestuur er vanaf het jaar 2002 als een respect- en zedenloze gesel over ons land, haar buitengebieden en de daarin levende natuurschatten is getrokken. Het bevreemdde ons dan ook in het geheel niet dat wij er van verschillende zijden op werden gewezen, dat er bij het op handen zijnde besluit van het Amsterdamse stadsbestuur over dit dossier, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sprake is van ongeoorloofde en zelfs misdadige praktijken teneinde het geplande afschot van 1400 damherten doorgang te kunnen laten vinden. Daarbij werden namen en machinaties genoemd die naadloos overeenkomen met onze eigen inschattingen en vermoedens inzake dit dossier. Vanzelfsprekend hebben wij daarvan melding gemaakt bij alle bestuurlijk bij deze zaak betrokken partijen waarin wij nog enig vertrouwen koesteren. En dat worden er met de dag minder!

Samen met alle belangenloze deskundigen, specialisten en gewone beschaafde natuur- en dierenliefhebbers gaan wij er dan ook van uit, dat het Amsterdamse gemeentebestuur recht zal doen aan de grote waarde die een ongestoorde ontwikkeling van de damhertenpopulatie van de AWD zowel vanuit het oogpunt van antropogene en recreatieve natuurbeleving, populatie-ecologie, biologische diversiteit en deugdelijk terreinbeheer alsmede vanuit de economisch- innovatieve gezichtshoek representeert. Wij nemen daarom aan, dat deze mensvertrouwelijke damherten niet als dierlijk afval zullen worden afgeschreven en hun einde zullen vinden in kadaverbak (foto 7) en jachttableau (foto 8). Of als vleespakket (foto 9), waarmee naar verluidt naar vóórstemmen gehengeld schijnt te worden. Want zegt u nu zelf: levende damherten zijn toch onbetaalbaar?(foto10).

damherten
Foto 7

damherten
Foto 8

damherten
Foto 9

damherten
Foto 10

 

 

 

Naar aanleiding van de politieke commotie rondom het afschieten van de damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen hierbij onze reportages en briefwisselingen...

Bekijk hier ook de fotoreportages van:

Waterland


SchipholproblematiekDownloads...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Betreft hobbymatige jacht op beschermde diersoorten onder voorwendsel schade-afschot
- Brief aan staatssecretaris H. Bleker


Schadeafschot onder valse voorwendselen 2
- Brief aan de Tweede Kamerfracties CU, PVDA, PVV, PvdD, D'66, SGP, GroenLinks
- Fotobijlage t.b.v. brief Tweede Kamerfracties


- - - - - - - - - - - - - - - - -
Onder het mom van jachtjolijt of schadeafschot worden beschermde ganzen afgeschoten. Wij voeren een quick-scan uit over de Gelderse Rivierengebied. Lees en bekijk hier:
- Hobbyjacht onder schadedekmantel

- Brief aan de vaste commissie van EL&I
- Fotobijlage brief jachthutten


Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl