Ԫ Schiphol - Ganzenbescherming Nederland

Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
Schiphol
DOSSIER SCHIPHOL: GAS(T)VRIJ ONTHAAL!
Dossier
Jachtmisstanden

Dossier
Veluws Wild

Dossier Schiphol - Ruimingen Waterland begonnen
Dossier Schiphol - Deel #1

Dossier Schiphol - Ganzenvangst Oosterpoel
Dossier Schiphol - Deel #2 t/m #9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Schipholdossier - update #9
"Redactioneel Memo Shipholproblematiek"

Op maandag 4 maart 2013 raakte een vliegtuig van Easy Jet (foto 1) tijdens de landing in aanvaring met een vlucht van 4-6 Kolganzen, die zowel in het landingsgestel als in een van de motoren terecht kwamen (foto 2, 3). Gelukkig bleef deze botsing, die met hoge snelheid plaatsvond, beperkt tot materiële schade en konden captain en copiloot het toestel veilig aan de grond zetten. Dit had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen wanneer hen bij de botsing het zicht vanuit de cockpit op de landingsbaan zou zijn ontnomen, wat allerminst ondenkbaar is (foto 4). Maar tot dusverre vinden aanvaringen met vogels bij onze nationale luchthaven kennelijk altijd plaats onder een gunstig gesternte.

jachtmisstanden
Foto 1
jachtmisstanden
Foto 2
jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

Terwijl van meet af aan bekend was dat het een aanvaring betrof met een vlucht (Siberische) Kolganzen (foto 5) die niet tot de locale ganzenpopulatie behoren maar die wel op beperkte schaal in de randzone van Schiphol voorkomen als overwinteraar (foto 6), meende het VVD-Kamerlid Ton Elias via de media maar weer eens een volstrekt inhoudsloze natte wind te moeten lanceren (foto 7). Volgens hem moet staatssecretaris Dijksma (foto 8) er voor zorgen, dat de ganzen rond Schiphol uit de lucht worden geschoten!

Duidelijker kan bijna niet gedemonstreerd worden hoe onverantwoordelijk onze rechtse volkvertegenwoordiging met de veiligheid van het luchtverkeer en met voorhanden zijnde kennis, expertise en aanbevelingen omspringt. Want legden wij vorig jaar in onze uitgebreide reeks Schipholreportages niet heel duidelijk uit, waarom het gebruik van jachtgeweren rondom de vierde luchthaven van Europa feitelijk neerkomt op Russische Roulette? En waarom het lukraak afknallen van 'ganzen' alleen maar zal leiden tot een snelle toevloed van gebiedsvreemde vogels (foto 9)? En dat juist die gebiedsvreemde ganzen het échte gevaar voor de vliegveiligheid vormen en niet de dieren die het hele metier rondom de luchthaven van haver tot gort kennen!

Van Atsma tot Bleker en van Nijhuis tot Joustra wordt er nu al veel te lang gelogen over de werkelijke achtergronden van de bijna- crash van het toestel van Royal Air Maroc, dat in de vroege avond van 6 juni 2010 bij de Kaagbaan in aanvaring kwam met een vlucht Grote Canadese Ganzen, waardoor er brand ontstond in de linker straalmotor (foto 10, 11). Deze dieren kwamen uit Zuidwest - Nederland en waren op weg naar hun ruigebied in het Noordelijke IJsselmeer. Deze vogels hadden derhalve niets van doen met de plaatselijke ganzenpopulatie rond Schiphol, die vrijwel uitsluitend uit Grauwe Ganzen en enkele honderden Nijlganzen bestaat! Al het beeldmateriaal waarop te zien was dat kadavers van die Canadese Ganzen zich in het motorhuis van de linkervleugel bevonden respectievelijk op en langs de startbaan verspreid lagen, zijn van het Internet verwijderd vanaf het moment waarop het onderzoek plaatsvond. Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van oud LNV-topambtenaar Tjibbe Joustra!Dezelfde Joustra (foto 12),die na de presentatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar oorzaak en achtergronden van dit incident, alle hem aangereikte kennis en adviezen botweg heeft genegeerd en verzwegen! Dat bleek nodig om de totalitaire staatssecretaris Joop Atsma ruimte te geven voor de vergassingsmoord op duizenden Waterlandse Grauwe Ganzen in juni 2012. Daarbij verwees deze CDA- adept schaamteloos naar het Royal Air Maroc - incident van twee jaar eerder!

Dat Atsma niet anders deed dan de oekazen uitvoeren van LTO Nederland en de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken en dat de ruiming van al die Waterlandse ganzen volkomen los stond van de Schipholproblematiek, hebben wij uitvoerig over het voetlicht gehaald in onze websitereportages Ondertussen in Waterland en Ondertussen bij Schiphol (foto 13)! Wij wachten nog altijd op de vervolging en berechting van deze met de nationale veiligheid en economie spottende confessionele leugenaar, feitenverdraaier en dierenmoordenaar! Aangezien deze inherent onbetrouwbare oud-politicus zich inmiddels heeft verzekerd van een gelikte positie bij het Productschap voor Vee en Vlees, adviseren wij de Haagse bewakers van de zuiverheid van ons openbaar bestuur om heel goed kennis te nemen van onze bewijsvoering in de genoemde reportagereeksen. En om plichtsconform te handelen. Want ook politieke misdaad mag niet lonend zijn!

Aan staatssecretaris Sharon Dijksma reiken wij graag alle informatie aan die door ons in 2012 werd vergaard omtrent de ware oorzaken en achtergronden van het ontstaan en onbeheersbaar worden van de ganzenproblematiek rondom Schiphol. Dat het leeuwendeel van de gronden rondom de luchthaven eigendom is van de Staat der Nederlanden en zonder enige teeltbeperking wordt verpacht aan agrariërs die daarop massaal gewassen verbouwen waardoor grote aantallen ganzen worden aangetrokken, kwam pas aan het licht dankzij onze niet aflatende inspanningen (foto's 14, 15,16,17).
Hoewel het bij kortlopende verpachting met stilzwijgende verlenging jaarlijks mogelijk is om teeltbeperkingen bij contract vast te leggen, hebben de twee voor deze ontluisterende beerput verantwoordelijke confessionele bewindslieden (foto 18,19) het bestaan, om het bekrompen agrarische belang van een handvol gesubsidieerde boeren boven dat van het leven van honderden miljoenen mensen en duizenden miljarden euro's, dollars, yens en li's aan export, import- en doorvoerbelangen te stellen. Het met 7 partijen gesloten convenant werd dankzij LTO Nederland daarmee een dode letter, waarmee het CDA als laatste wezenlijke bestuursdaad in 2012 zichzelf het achterwerk afveegde. Het lijkt ons de hoogste tijd om die onwelriekende closetpot eindelijk door te trekken en de arrogante wijze waarop het confessionele effluent zich in de Senaat rijk meent te kunnen rekenen, tot juiste proporties terug te brengen (foto 20).

jachtmisstanden
Foto 7
jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12
jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16

jachtmisstanden
Foto 17

jachtmisstanden
Foto 18
jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SCHIPHOL DE WAARHEID OVER DE RUIMINGEN VAN ZOGENAAMDE 'SCHIPHOLGANZEN'

DEEL # 8 - "Het Naadje en de Kous"

Door alle perikelen rondom de verkiezingen is onze reporter helaas eventjes niet in de gelegenheid om de ontwikkelingen rondom Schiphol op de voet te volgen. Maar desondanks valt er toch wel wat te melden, zo liet hij ons weten.

Hoewel de meeste graanvelden in de maand augustus werden gemaaidorst, het stro gebundeld werd afgevoerd en de zode gesubsidieerd werd losgewoeld en/of doorgezaaid met groenbemester(foto 1) wil dat niet betekenen dat er helemaal geen graan op stam is blijven staan. Want kennelijk ten behoeve van het zogenaamde schadeafschot door hobbyjagers werd er een rafelig hoekje tarwe bij het oogsten gespaard voor de combine, zodat de naaste omgeving van de start- en landingsbaan in ieder geval niet gemeden zal worden door graanetende vogels (foto 2). Dat zou de lol om zich daar gewapenderhand uit te leven immers teniet doen. Misschien gebeurt dat zelfs wel door een ingehuurde beroepsmatige 'faunabeheerder' van de Wbe Haarlemmermeer (foto 3). En het zou mij niet verbazen als er daarbij met de kogel wordt geschoten. Want niets is tegenwoordig te gek en de veiligheid van de luchtvaart speelt voor de staatssecretaris en de gedeputeerde immers alleen maar op papier een rol!
Grappig is het ook om te zien, dat er desondanks wel wordt getracht om de verlokkelijke 850 euro per hectare voor het omwerken van graanresten op te strijken. Op stam staand overrijp gewas wordt door boeren kennelijk niet als graanrest opgevat. Men is nooit te oud om te leren en de overheid tuint kennelijk in iedere vorm van boerenbedrog. Of wakkert die zelfs aan!

vliegveilig-schiphol
Foto 01


vliegveilig-schiphol
Foto 02


vliegveilig-schiphol
Foto 03
Er vliegen dagelijks bij de luchthaven groepjes ganzen rond (foto 4), die invallen op percelen waar het voedsel voor het oprapen ligt (foto 5). Vaak blijken die vogels dan afkomstig te zijn uit het recreatiegebied Spaarnwoude, de Inlaagpolder of uit de Wijkermeerpolder tussen Beverwijk en Assendelft. Dit akkergebied ligt ten noorden van het Noordzeekanaal op een afstand van bijna tien kilometer vanaf de Polderbaan (foto 6a) en leent zich voortreffelijk als opvang voor de Schipholganzen (foto 6b). De opstijgende en landende vliegtuigen passeren er op hoogten van meer dan duizend meter en de ganzen vormen daarom niet de minste bedreiging voor de veiligheid. Oogstresten behoeven er ook niet ondergewerkt te worden, waardoor er voldoende makkelijk bereikbaar voedsel is en de dieren zich er volkomen veilig zouden behoren te voelen (foto 7). Krankzinnig genoeg laat het provinciale bestuur van Noord - Holland die onschuldige dieren door hobbyjagers naar Schiphol verjagen! En in de, ver van start- en landingsbanen gelegen, bouwlandgebieden bij Lisserbroek, Abbenes, Nieuwveen en Zevenhoven is het al geen spat beter gesteld. Ook daar moedigt de overheid het verjagen van de natuurlijk opruimers van oogstafval aan een laat hen door hobbyschutters naar Schiphol verdrijven!

vliegveilig-schiphol
Foto 04

vliegveilig-schiphol
Foto 05

vliegveilig-schiphol
Foto 06a

vliegveilig-schiphol
Foto 06b

vliegveilig-schiphol
Foto 07

Door al die onrust keren steeds meer ganzen hun dagritme om. Zij verblijven dan overdag veilig op en langs het open water (foto 8) en vliegen in de avondschemer naar Luilekkerland Schiphol (foto 9). Bij het krieken van de dag keren de vogels dan weer terug naar Spaarnwoude, het Noordzeekanaal of de Westeinder Plassen (foto 10). Men kan zich ernstig afvragen, of de veiligheid van de luchtvaart gediend is bij al dat nachtelijke heen en weer gevlieg. Want omdat de akkers in de Haarlemmermeerpolder gortdroog zijn, voeren de vogels tussendoor geregeld drinkvluchten uit. Dit alles is een vanzelfsprekend gevolg van de intensieve bejaging, die wordt aangewakkerd door het niets ontziende wanbeleid van centrale- en regionale overheden!
vliegveilig-schiphol
Foto 08

vliegveilig-schiphol
Foto 09

vliegveilig-schiphol
Foto 01

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SCHIPHOL DE WAARHEID OVER DE RUIMINGEN VAN ZOGENAAMDE 'SCHIPHOLGANZEN'

DEEL # 7 - "Een volstrekt ondeugdelijk convenant, het vervolg van deel #1"

Nu vrijwel alle graanakkers rondom Schiphol zijn geoogst, het in balen geperste stro is afgevoerd en het maaiveld van de stoppelvelden met mechanische eg- hakselmachines en cultivators is losgewoeld, namen wij het gewraakte Convenant nog maar eens ter hand (foto 01). Want daarin zou immers beschreven horen te staan op welke wijze de morsgranen onbereikbaar dienen te worden gemaakt voor ganzen.

vliegveilig-schiphol
Foto 01

Tot onze verbijstering wordt daarover echter met letter, spatie noch leesteken gerept. Er is slechts sprake van het onderwerken van graankorrels (foto 02,03)! Dat er daarbij als bindend voorgeschreven handeling geploegd zou moeten worden is kennelijk iets wat door de journalistiek via de media wereldkundig is gemaakt (foto 04). En hoewel een dergelijke werkwijze ook volkomen voor de hand ligt, mogen boeren kennelijk helemaal zelf bepalen met welke goocheltrucjes zij de 440.000 tot 1.200.000 graankorrels die er volgens ons minutieuze veldonderzoek per hectare op de gemiddelde graanakker rond onze nationale trots zijn achtergebleven, effectief aan het bereik van hongerige ganzen denken te kunnen onttrekken.

vliegveilig-schiphol
Foto 02


vliegveilig-schiphol
Foto 03

vliegveilig-schiphol Foto 03

Sluiksubsidies


Eggen, cultivatoren en hakselen zijn bewerkingsmethoden die wel het oppervlak van het maaiveld loswoelen (foto 05), maar die niet in staat zijn om de daar aanwezige materie naar de onderkant van de bouwvoor te doen verdwijnen. Dat snapt zelfs een kind! Bij ploegen wordt de toplaag omgekeerd (foto 06) en verdwijnt alles wat aan de oppervlakte groeit of ligt naar de basis van de bouwvoor op een diepte van 30 tot 40 cm (foto 07). Daar is het onbereikbaar voor ganzen en andere watervogels, die echter wel op grote schaal voedselresten in de losse toplaag weten te vinden. Het enige dat men bereikt door morsgranen op deze manier de grond in te werken, is dat de korrels sneller zullen gaan ontkiemen. Dat geeft een overdaad aan kiemplantjes en mals groenvoer, waar ganzen verzot op zijn (foto 08). Alle geld dat er inmiddels is vergooid aan dit convenant, aan het nihilistische advies van het Landbouw Economisch Instituut (foto 09, 010), en aan de zogenaamde compensatievergoedingen die niks anders zijn dan sluiksubsidies, had men beter meteen kunnen hakselen, frezen en onderwerken op een monetaire wegwerpakker.
vliegveilig-schiphol Foto 05

vliegveilig-schiphol Foto 06

vliegveilig-schiphol Foto 07

vliegveilig-schiphol Foto 08

vliegveilig-schiphol Foto 09


Zot op aardappel biet en mais
Wij wezen er al eerder op dat dit convenant volkomen ondeugdelijk is, omdat het uitsluitend gericht is op de teelt van granen en er geen enkel ander gewas zelfs maar genoemd wordt. Aardappels, suikerbieten en mais, zijn gewassen op de oogstresten waarvan straks in de herfst en de winter grote vluchten ganzen zullen komen foerageren. Daar kan de hardleerse staatssecretaris Atsma wat ons betreft '(landbouw?)gif' op innemen! Ook gaat het in dit beschamende vod uitsluitend om 'zomerganzen'. Alsof een aanvaring tussen vliegtuigen en ganzen zich alleen maar in het warme jaargetijde kan voordoen en deze grauwe ganzen niet jaarrond in de regio zouden verblijven. Sterker nog: dat doen zij wel. En zij krijgen straks gezelschap van Siberische winterganzen, die ook verzot zijn op oogstresten van aardappel, biet en mais. Zij zullen allemaal een rijkelijk gedekte tafel aantreffen Vliegveiligheid: tel uit je verlies! Dat er met het CDA en LTO niet te eggen of te ploegen valt (foto 011) was ons allang bekend. Zoals het ook al lange tijd duidelijk is dat dankzij het structurele wanbeleid de veiligheid voor de gehele luchtvaart en alle omwonenden letterlijk aan een zijden draadje hangt. En dat convenant? Ach, daar weten wij wel raad mee! (foto 012).

vliegveilig-schiphol Foto 10

vliegveilig-schiphol Foto 11

vliegveilig-schiphol Foto 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SCHIPHOL DE WAARHEID OVER DE RUIMINGEN VAN ZOGENAAMDE 'SCHIPHOLGANZEN'

DEEL # 6 - "What's in a name?" De 'werking' van een ondeugdelijk Convenant en de ongehoorde vrijheden van hobbyjagers rondom de 4e luchthaven van Europa.

Omdat de media er dezer dagen melding van maakten dat boeren rondom Schiphol eigenmachtig hebben besloten om oogstresten van graan niet onder te ploegen maar in plaats daarvan - tegen dezelfde vergoeding- het maaiveld met diverse typen van mechanische eg- en woelmachines los te trekken, zijn wij op 22.08 op de plaatsen delict gaan kijken...

vliegveilig-schiphol
Foto 01

vliegveilig-schiphol
Foto 02


Graankorrels per vierkante meter
Daarbij hebben wij op een aantal akkers de hoeveelheid graankorrels per vierkante meter vastgesteld, die zich aan de oppervlakte of in de losgemaakte grond bevonden. Dit aantal bleek te varieren van circa 44 tot omstreeks 120 korrels, die soms al aan het ontkiemen bleken te zijn (foto's 03, 04, 05)(resp. 015, 019 en 020). Zulke akkers blijven dus nog altijd een Luilekkerland voor ganzen, maar ook voor eenden, duiven, kraaien en spreeuwen.

vliegveilig-schiphol
Foto 03

vliegveilig-schiphol
Foto 04

vliegveilig-schiphol
Foto 05

vliegveilig-schiphol
Foto 06

vliegveilig-schiphol
Foto 07


Normale bewerkingsmethode wordt gesubsidieerd
Tijdens deze bewerkingmethode, die uit oogpunt van ganzenpreventie volstrekt zinloos is maar wonderwel past in het normale agrarische beheerpatroon, worden er ook grote aantallen meeuwen door zulke akkers aangetrokken. Niet voor het graan, maar om regenwormen te eten die juist in de losgewerkte toplaag erg talrijk zijn.(foto 06)(foto 07).
Tijdens deze door I&M gesubsidieerde handelingen (850,- euro per hectare) wordt meteen een groenbemester ingezaaid (foto's 08, 09), waardoor deze hele bewerkingsmethode dus voor rekening van de belastingbetaler komt. Zou dit echt het laatste laag bij de grondse (letterlijk) kunstje zijn dat het CDA land en volk weet te flikken?

vliegveilig-schiphol
Foto 08

vliegveilig-schiphol
Foto 09


Lokganzen en jachthutten

Wij gingen vanzelfsprekend ook op zoek naar het antwoord op die vraag en stuitten op een volgend onthutsend feit. Aan de Kromme Spieringweg onder Zwanenburg zagen wij namelijk in de namiddag plezierjagers doende met het plaatsen van plastic lokganzen en twee jachthutten aan de rand van een graanstoppelakker die visueel begrensd wordt door een perceel ruim 2 meter hoge mais. Op 13 augustus is deze graanakker afgeoogst en had derhalve (ingevolge het convenant) op de 15e geploegd behoren te zijn. Op deze akker foerageerden in de vroege ochtend van de 22e honderden grauwe ganzen, die erg schuw waren vanwege de intensieve bejaging. Helaas was (vooral vanwege luchttrillingen) de afstand van ruim 1 kilometer te groot voor het vastleggen van aansprekend bewijsmateriaal. Daarom werd volstaan met het fotografisch vereeuwigen van de kentekens (fotos 010 en 011) van de auto's die tussen twee vrijstaande schuren geparkeerd stonden. Er was nog een derde voertuig ter plaatse (foto 012), maar daarin bleek zich een dermate agressief heerschap te bevinden dat het de verslaggever verstandiger leek om de fotoreportage elders (d.w.z. aan de andere zijde van het maisveld) voort te zetten. De bedreigende opstelling van de jager kwam namelijk voort uit het feit, dat hij er op werd aangesproken met gebruikmaking van hutten en lokmiddelen op ganzen te schieten pal onder de aanvliegroute naar de Polderbaan, waar met hoge frequentie lijntoestellen met passagiers en cargo passeren op een hoogte van slechts enkele tientallen meters!(foto 013).

vliegveilig-schiphol
Foto 10

vliegveilig-schiphol
Foto 11

vliegveilig-schiphol
Foto 12

vliegveilig-schiphol
Foto 13

Jachtrechtverpachter aansprakelijk?

Naast de niet beroepsmatig gekwalificeerde hobbyjagers zelf en hun organisatie is naar onze overtuiging ook de grondeigenaar en jachtrechtverpachter van deze landerijen, gelegen tussen de nabije A9 en het fietspadgedeelte van de verlengde Korte Spieringweg, ten volle aansprakelijk. Wij hebben er goede redenen voor om aan te nemen, dat deze eigenaar dezelfde is als die van de te koop staande koolzaad -, bieten- en maisakker aan de andere zijde van de A9 (foto 014). Hoe dit ook zei: het volkomen ongecontroleerd door hobbyisten met vuurwapens laten schieten op grote vogels zoals ganzen in de onmiddellijke nabijheid van landende of opstijgende vliegtuigen, is niets minder dan keihard aansturen op fatale ongelukken. Wij vinden dat misdadig en zijn de overtuiging toegedaan, dat hieraan onmiddellijk een halt moet worden toegeroepen.

vliegveilig-schiphol
Foto 14

Altijddurende weldoener CDA
Op zoek naar het stro dat ondergeploegd zou worden en waarvoor Atsma's meer dan royale geldstrooierijen immers vooral bedoeld heten te zijn, kwamen wij erg veel akkers tegen waar her en der wat plukkerige stoppels en stengeldelen aan de oppervlakte lagen (foto 015). Zoals dat ook vanzelfsprekend is als er stoppelvelden worden omgewoeld (foto 016). Ons onderzoek beneden het maaiveld bracht echter maar op 1 plaats ondergewerkt waardevol stro aan het daglicht (foto 017). Wij zijn dan ook bang, dat veel agrariers zich in deze nadagen van hun altijddurende weldoener CDA letterlijk niet alleen maar aan het rijk rekenen zijn. Turend over een van de zeldzame nog niet gemaaidorstte graanvelden en daarbij de langsrazende snel uit het oog verdwijnende toestellen volgend, constateerden wij ter afsluiting en in hoopvolle verwachting, dat ook dit 1 van de dingen is die ongetwijfeld voorbij zullen gaan (foto 018).

vliegveilig-schiphol

Foto 15

vliegveilig-schiphol
Foto 16

vliegveilig-schiphol
Foto 17

vliegveilig-schiphol
Foto 18


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


SCHIPHOL DE WAARHEID OVER DE RUIMINGEN VAN ZOGENAAMDE 'SCHIPHOLGANZEN'

DEEL # 5 - METEN IS WETEN: de ontwikkelingen
in Waterland op de voet gevolgd.


Om zicht te houden op de ontwikkeling van de Waterlandse populatie grauwe ganzen werd op 13 augustus 2012 opnieuw een gebiedsdekkende telling uitgevoerd in de streek tussen de weg Amsterdam Noord- Monnickendam en het eiland Marken. Daarbij werd het hele gebied op dezelfde wijze doorkruist als bij de beide voorgaande inventarisaties, zodat de cijfers volledig vergelijkbaar zijn.

Aantallen niet afgenomen
De aantallen ganzen in de Polder IJdoorn en bij het Kinselmeer bleken fors te zijn toegenomen, maar tussen Durgerdam - Ransdorp en Zunderdorp hielden zich maar weinig ganzen op. In totaal zagen wij in dat hele gebiedsdeel ruim 1700 grauwe- en 355 brandganzen. Dit aantal ligt in dezelfde orde als in de periode voor de ruimingen. Ook op en rondom het Barnegat, waar wij op 5 juni voor het eerst de verwerpelijke verrichtingen van Duke vastlegden, was het aantal ganzen niet afgenomen. De circa 600 vogels die wij daar aantroffen (foto 1 en 2) komen overeen met de uitgangssituatie op 5 juni.

vliegveilig-schiphol
Foto 01

vliegveilig-schiphol
Foto 02


Grotere aantallen dan bij vorige tellingen
Datzelfde geldt voor het complex Rijperweeren - Uitdammer Die - Arken Ae - Kerk Ae, waar in verspreide groepen ruim 2400 grauwe ganzen werden geteld (foto 3). In het Opperwoud, aan de Ooster Poel, in de Nes en in de Binnen- en Buitengouw/Verdeek bleken zich circa 1065 vogels op te houden. Het eiland Marken tenslotte leverde met 850 grauwe ganzen een groter aantal op dan bij alle voorgaande tellingen. De ganzen graasden daar merendeels in de kruidenrijke graslanden bij de Havenbuurt (foto 4). In totaal telden wij dus in Waterland - Oost ruim 6600 grauwe ganzen. Dit zijn bijna tweeduizend vogels meer dan bij de vorige inventarisatie op 17 juli.

vliegveilig-schiphol
Foto 03

vliegveilig-schiphol
Foto 04Brandganzen Wormer en Jipserveld
Evenals vorige keer brachten wij ook een bezoek aan het Wormer en Jisperveld (foto 5) om de ontwikkelingen van de (niet door ruimingen getroffen) populaties van grauwe- en brandgans vast te leggen. Wij beperkten ons daarbij tot het, van oorsprong overzichtelijke, noordelijke deel van dit waterrijke gebied, dat plaatselijk echter steeds sterker aan verbossing onderhevig is (foto 6). Doordat de ruiperiode ook voor de brandganzen weer ten einde was, hadden deze vogels zich sterker verspreid. Deze telling leverde dan ook een kleiner aantal brandganzen op: circa 1500 individuen. Dit zijn er ruim 500 minder dan er op 17 juli geteld werden.

vliegveilig-schiphol
Foto 05

vliegveilig-schiphol
Foto 06


Misplaatste geste?

Het aantal grauwe ganzen bleek echter substantieel hoger te liggen. Wij telden ruim 2500 van deze vogels die soms in gemengde groepen met bonte boerenganzen graasden (foto 7). Ook deze laatste vogels waren nu talrijker dan bij de vorige telling: er werden circa 350 individuen geteld. Dat het vergassen van de Waterlandse ganzen absoluut niets uitstaande had met de Schipholproblematiek maar louter was bedoeld als misplaatste CDA- geste in de richting van de klagende (maar wel royaal gesubsidieerde) boeren van de Agrarische Natuurvereniging en hun lobbyende LTO- thuisbasis, hebben wij al eerder uitgelegd. Het is ronduit beschamend dat de oppositionele volksvertegenwoordiging deze criminele schanddaden door een demissionaire bewindspersoon ongestraft heeft laten plaatsvinden.

vliegveilig-schiphol
Foto 07

vliegveilig-schiphol
Foto 08


Grasoogst
Inmiddels is er overal in Waterland voor de derde keer dit jaar op grote schaal gras geoogst (foto 8) en staan er nog minimaal twee sneden kuilgras op het nazomer- en herfstprogramma. Door dit niets ontziende maai-wanbeheer zijn onze weidevogels bijna overal vrijwel uitgestorven en worden, ganzen, smienten, zwanen, meerkoeten en andere grasetende vogels als ongedierte beschouwd. En de koeien staan zelfs te water de onschuldig grazende vogels naar het leven! (foto 9 en 10). Kortom: dankzij het mens- , dier- en scheppingvijandige CDA en een klakkeloze oppositie wordt onze natuur letterlijk het haasje (foto 11).


vliegveilig-schiphol
Foto 09

vliegveilig-schiphol
Foto 10


vliegveilig-schiphol
Foto 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SCHIPHOL DE WAARHEID OVER DE RUIMINGEN VAN ZOGENAAMDE 'SCHIPHOLGANZEN'

DEEL # 4 - VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Op 13 augustus gingen we opnieuw naar Schiphol om vast te leggen hoe de situatie was op de verpachte agrarische eigendommen van de Staat der Nederlanden en bij de sporadische particuliere boeren rondom de luchthaven. Het zou een verbijsterende ervaring opleveren!

Al direct langs de Kromme Spieringweg onder Zwanenburg zagen we een maaidorser, die zich in een wolk van stof voortbewoog over een graanakker waarboven iedere twee minuten een landend passagiers- of vrachtvliegtuig passeerde (foto 1).

vliegveilig-schiphol
Foto 01


Die snel dalende toestellen volgend werd het ons opnieuw duidelijk dat er werkelijk Russische Roulette wordt gespeeld met de veiligheid van het zeer drukke vliegverkeer en met de levens van bemanningen, inzittenden, omwonenden en passanten. En ook, dat het agrarische belang door CDA en LTO verre boven dat van de nationale veiligheid en het menselijke fatsoen wordt gesteld! Zo bleek er tussen de IJweg en de noordelijke kop van de Polderbaan graan geoogst te worden tot op amper honderd meter afstand vanaf de landingsbaan (foto 2).

vliegveilig-schiphol
Foto 02

De gelande vliegtuigen verdwenen er letterlijk tot aan de buik in de tarwe, een gewas dat in de herfst wordt gezaaid en waarvan het groene loof ook in de winter veel ganzen en andere grazende watervogels aantrekt (foto 3). Er is dan ook weinig verbeeldingskracht nodig om zich een voorstelling te maken van de oorzaken die tot het ontstaan van de ganzenproblematiek rond de luchthaven hebben geleid en wat de gevolgen van dit onversneden wanbeleid kunnen - en op een kwade dag beslist ook zullen- zijn!( foto 4). Om de situatie nog beter in beeld te kunnen brengen, begaven we ons te voet vanaf de rotonde in de Schipholweg over het fietspad dat parallel ligt aan de Polderbaan en waar de landende luchtkastelen je letterlijk door de haren vliegen(foto 5).
Terwijl wij vastlegden hoe een toestel van Royal Air Maroc vloeiend aan de grond werd gezet terwijl op de achtergrond de graanoogst in volle gang was (foto 6), hield Schiphol Bird Control niet alleen een groepje kieviten en spreeuwen, maar ook ons in het oog (foto7).

vliegveilig-schiphol
Foto 03

schiphol-graan
Foto 04

vliegveilig-schiphol
Foto 05

vliegveilig-schiphol
Foto 06

vliegveilig-schiphol
Foto 07

Mega-slaapgelegenheid
Onze aandacht werd echter opgeeist door de agrarische activiteiten op amper een Olympische discusworp afstand van de drukke Polderbaan, waar de Staat der Nederlanden op grote schaal en zonder enige teeltbeperking gronden verpacht en ook percelen te koop aanbiedt (foto 8). Terwijl vlak voor onze neus een fuut haar jong verzorgde (foto 9) en er een volgend lijntoestel landde (foto 10), attendeerden enkele spreeuwen ons er op (foto 11) dat de overheid ook al doende is met het promoten van een mega- slaapgelegenheid voor deze talrijk voorkomende en sociaal levende vogels. Olifantsgras! (foto 12). Deze proef vindt plaats langs de Hoofdvaart, vlak bij de zuidelijke kop van de Polderbaan! Omdat algemeen bekend is dat spreeuwen graag in rietvelden overnachten, Olifantsgras in werkelijkheid een soort tropisch riet is en de crash van het Hercules-toestel van de Koninklijke Luchtmacht op 15 juli 1996 op vliegveld Eindhoven een gevolg was van de aanvaring met een spreeuwenwolk, lijkt het ons duidelijk dat de ministeries van E.L.I. en van I & M op het punt staan om de volgende fatale blunder te maken ten koste van de vliegveiligheid.

vliegveilig-schiphol
Foto 08

vliegveilig-schiphol
Foto 09

vliegveilig-schiphol
Foto 10


Rondom Schiphol kunnen namelijk zonder enig bezwaar tientallen gewassen geteeld worden, maar om ganzen te weren zouden er geen granen, aardappelen, suikerbieten, mais en olifantsgras verbouwd moeten worden!

Subsidiegeld omgeploegd
De overheid en de politiek hebben zich tot dusverre Agrarisch Doof gehouden voor onze deskundige waarschuwingen, uitleg en adviezen en gaven er de voorkeur aan om middels een volkomen ondeugdelijk convenant de problematiek naar een verdere escalatie te voeren. En dat louter en alleen om een handvol boeren ter wille te zijn! Boeren, die ook nog sluiksubsidie durven eisen of krijgen om afgeoogste akkers om te ploegen, dat immers toch moet gebeuren voordat de akker opnieuw verbouwd kan worden. Hiermee wordt een hoop geld weggegooid ( 850,- euro per hectare die de boer daarvoor binnen 48 uur moet hebben omgeploegd). Maar daarnaast wordt met het verbouwen van deze gewassen het belang van de veiligheid van miljoenen mensen met voeten treden!

vliegveilig-schiphol
Foto 11

vliegveilig-schiphol
Foto 12


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SCHIPHOL DE WAARHEID OVER DE RUIMINGEN VAN ZOGENAAMDE 'SCHIPHOLGANZEN'

DEEL # 3 - NIEUWE TELLINGEN IN WATERLAND NA DE RUIMINGEN VAN DUIZENDEN GANZEN

Op 17 juli 2012 hebben wij opnieuw een telling uitgevoerd van het aantal Grauwe Ganzen in de delen van Waterland - Oost waar in de maand juni door Duke geruimd werd. Zoals in het vorige verslag te lezen is, waren er in de laatste week van juni alweer meer dan tienduizend ganzen in dat gebied aanwezig, waarvan honderden dieren nog in slagpenrui bleken te zijn.

vliegveilig-schiphol
Foto 01

vliegveilig-schiphol
Foto 05

vliegveilig-schiphol
Foto 03

Net als de vorige keer hielden er zich veel ganzen op in de nabijheid van woonkernen, zoals letterlijk onder de rook van Ransdorp (foto 01) en in de Polder IJdoorn bij Durgerdam (foto 02), maar het aantal leek daar wel wat gedaald te zijn. Nadat we in verwarring waren gebracht door een aan lager wal geraakt expeditiebedrijf (foto 03) maar meteen vaststelden dat er nog geen sprake was van grootschalige vermarkting van Waterlandse zwanen (foto 04) en er in de polder geen spoor van gewapende faunabeheerders te bekennen viel (foto 05), bleken de ganzen vanaf de Poppendammer Gouw (foto 06) tot op Marken (foto 07) erg alert te zijn. Passanten vertelden dan ook, dat er veelvuldig vanuit auto's vanaf de openbare weg op de dieren geschoten wordt. Wij vragen ons dan ook ernstig af of het Amsterdamse gemeentebestuur wel op de hoogte is van de afschuwelijke misstanden en misselijkmakende slachtpartijen die er op het hoofdstedelijke grondgebied plaats vinden.

vliegveilig-schiphol
Foto 04

vliegveilig-schiphol
Foto 05

vliegveilig-schiphol
Foto 06

vliegveilig-schiphol
Foto 07

Krap 5000 ganzen
Uiteindelijk leverde onze telling in Waterland-Oost maar een krappe 5000 ganzen op. Deze vermindering is een gevolg van het feit, dat veel gebiedsvreemde ganzen die in de Oostvaardersplassen de slagpenrui hebben doorgemaakt, vanaf half juni naar Waterland zijn gekomen om in de eiwitrijke graslanden op te vetten. Inmiddels zijn die vogels weer teruggevlogen naar hun herkomstgebieden in Scandinavie en Noord-Duitsland. Hun plaats zal weldra worden ingenomen door ganzen van expanderende populaties uit de nabije en wijde omgeving, die zich in het moedwillig gecreeerde vacuum zullen vestigen.

Broed- en ruipopulaties
Omdat wij ons grote zorgen maakten over de omvangrijke broed- en ruipopulatie van Brand- en Grauwe Ganzen elders in Waterland en Zaanstreek, namen wij een kijkje in kerngebied het Wormer- en Jipserveld. Dit object is grotendeels in beheer bij Natuurmonumenten - een organisatie die in 2008 geestdriftig heeft meegewerkt aan het vergassen van vele duizenden ganzen op Texel, in de Ronde Venen en in het Eemland. Wij telden in het noordelijke deel van het Wormer- en Jisperveld ruim 2000 brandganzen en ongeveer evenveel grauwe ganzen, zodat er van mag worden uitgegaan dat er daar in 2012 geen vangacties hebben plaatsgevonden.

Wel leven de ganzen in het oostelijke deel van dat gebied letterlijk onder hoogspanning (foto 08), want in weerwil van de wervende teksten van Natuurmonumenten en de als natuurbeschermer omgekatte boerenbelangenvereniging (foto 09), zagen we in het hart van de polder een hobbymatige faunabeheerder doende met het opzetten van een schiethut. Omdat de tijd ontbrak om hem op de plaats delict aan te spreken, werd volstaan met een opname van zijn vervoermiddel (foto 10). De rest komt later wel!

vliegveilig-schiphol
Foto 08

vliegveilig-schiphol
Foto 09

vliegveilig-schiphol
Foto 10


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DEEL # 2 - DE SITUATIE IN WATERLAND EN RONDOM SCHIPHOL NA DE RUIMINGEN

In de laatste week van juni namen wij een kijkje in Waterland- Oost, waar de door Duke vergaste gelederen alweer stevig door gebiedsvreemde ganzen bleken te zijn aangevuld. Precies zoals wij voorspelden en zoals dat ook in 2008 op Texel het geval was!

We bezochten heel Waterland- Oost en troffen vooral grote groepen ganzen aan buiten de plaatsen waar geruimd was. Deze gebiedsdelen zijn op de kaart ingekleurd (foto 0a) en herbergden in totaal slechts enkele honderden vogels. Tussen Durgerdam en Ransdorp zaten echter groepen van vele honderden ganzen letterlijk tegen de stadsrand van Amsterdam-Noord (zie foto's 01 en 02) en ook langs de Poppendammer Gouw tussen Zunderdorp en Zuiderwoude wemelde het van de ganzen. >>

vliegveilig-schiphol

vliegveilig-schiphol
vliegveilig-schiphol
Boven foto 01 en 02


Omdat de vogels daar letterlijk kopje onder gingen in het maairijpe hoge gras viel er nauwelijks zicht op de aantallen te krijgen (foto's 03 en 04). Bij de Ooster Ee en in het Verdeek onder Monnickendam zagen we een groep van enkele duizenden ganzen in kort, halfhoog en volledig uitgegroeid gras, die zich voortzette in de Binnengouw (foto 05). Ook in de Nes en op Marken waren forse groepen ganzen aanwezig, waarvan er honderden nog in slagpenrui bleken te zijn. In totaal waren er op dat moment in Waterland -Oost beslist aanzienlijk meer dan 10.000 -12.000 Grauwe Ganzen aanwezig: een veelvoud van het aantal dat zich voor de ruimingen in het gebied ophield. Het creeren van een ganzenvacuum in een voedselrijk gebied levert nu eenmaal direct aanvulling door gebiedsvreemde vogels op. Dat hebben wij Atsma vanaf herfst 2011 meermalen duidelijk geprobeerd te maken, maar hij verkoos het om de oren te laten hangen naar de dictaten van landbouworganisaties. Als de nabije omgeving van Schiphol binnenkort wordt overspoeld met gebiedsvreemde ganzen en er als gevolg daarvan een onverhoopt ongeval mocht plaatsvinden, dan lijkt ons het beantwoorden van de schuldvraag niet erg moeilijk. Het is dan namelijk niet anders dan een vele malen voorspeld geval van Oorzaak en Gevolg! Wij hebben er dunkt ons ruimschoots voldoende voor gewaarschuwd.

vliegveilig-schiphol
Boven foto 03

vliegveilig-schiphol
Boven foto 04


vliegveilig-schiphol
Boven foto 05Bij Schiphol doet zich de bizarre omstandigheid voor, dat Atsma's asymmetrische cirkel zich niet uitstrekt tot een afstand die evenredig is aan die in Waterland-Oost. Geenszins zelfs, want afgezien van de Nieuwe Meer bij Sloten -Buitenveldert konden wij nergens sporen van geruimde ganzenpopulaties vinden. En dat, terwijl er aan de oostelijke - en zuidoostelijke zijde van de luchthaven zeer veel luchtvaartactiviteit is en er daar minstens zoveel ganzen leven als in Waterland-Oost. Op sommige plaatsen gedragen de vogels zich zelfs als bermtoerist, zoals we op verschillende locaties langs de Westeinderplassen zagen (foto 06). Die ganzen komen zelden of nooit bij de luchthaven, want zij gaan straks na de oogst naar de akkers bij Leimuiden - Rijnsaterswoude en Nieuwveen, waar ook volop graan, aardappels en bieten verbouwd worden. Overigens vond de botsing van Royal Air Maroc wel plaats aan deze kant van de luchthaven, waar de waterpartijen speciaal voor zwemvogels lijken te zijn aangelegd (foto 07).

vliegveilig-schiphol
Boven foto 06

vliegveilig-schiphol
Boven foto 07Rond de Polderbaan werd de situatie opnieuw in beeld gebracht, waarbij de rijksaardappelvelden (groen) en de staatsbietenakker (rozerood) niet alleen op de kaart werden ingekleurd (foto 08), maar er ook bij de zuidelijke kop van die start- en landingbaan verbijsterd werd gadegeslagen, welk een agrarische bedrijvigheid er heerste vlak achter het bloeiende aardappelveld (foto 09) dat over een paar maanden geoogst wordt. Tot ons afgrijzen zagen we daar zowaar een plantage waarop Atsma en Bleker een fonkelnieuwe slaapplaats voor honderdduizenden spreeuwen en andere zangvogels aan het kweken zijn. Olifantsgras (foto 10)! Hoe kortzichtig, dom en bekrompen kunnen hautaine, gewetenloze politici zijn in een Kenniseconomie! Wij menen nu te begrijpen, waarom het Ierse Air Lingus met een klaverblad rondvliegt (foto 11), maar betwijfelen of het zal helpen om een catastrofe op of bij deze door politieke onverschilligheid en boerenonbenul omgeven luchthaven te voorkomen. En wij staan daarin zeker niet alleen!


vliegveilig-schiphol
Boven foto 08

vliegveilig-schiphol
Boven foto 09

vliegveilig-schiphol
Boven foto 10

vliegveilig-schiphol
Boven foto 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DEEL # 1 - EEN VOLSTREKT ONTOEREIKEND CONVENANT

Zoals u kunt lezen in de dossiers elders op deze site, heeft Ganzenbescherming Nederland al meermalen bij zowel de staatsecretarissen van I en M en ELI als bij respectieve Vaste Commissies en Kamerfracties en bij de Onderzoekraad voor Veiligheid gewezen op het grote gevaar dat er schuilt in het creeren van een ganzenvacuum rondom de luchthaven. De opengevallen plekken zullen namelijk direct worden opgevuld door gebiedsvreemde vogels, die onvoorspelbaar reageren op de luchtvaart. Toch is het, door Atsma voorgenomen maar volstrekt zinloze, vernietigingsbeleid ten uitvoer gebracht.

Dit gebeurde vanaf 4 juni jl. en tot op bijna 30 kilometer vanaf Schiphol. Nu reeds is de volstrekte waanzin daarvan in het veld vast te stellen. Daarover later meer in deel 2 van dit mediabericht. Ook is er bij herhaling op gewezen, dat oogstresten van gewassen als Granen, Aardappelen en Suikerbieten vanaf de zomermaanden en de herfst veel ganzen aantrekken die zich daar tot diep in de winter in grote aantallen zullen komen voeden.

Ons is bekend, dat de Schipholdirectie hierop al in de jaren '90 vanuit het toenmalige rijksinstituut IBN-DLO werd geattendeerd en dat destijds werd geadviseerd om middels teeltconvenanten de omgeving van start- en landingsbanen te vrijwaren voor het verbouwen van deze gewassen. Ook werd expliciet geadviseerd, om rondom de luchthaven alle geoogste akkers na verwijdering van het gewas terstond om te ploegen. In het Convenant Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol, dat op 16 april 2012 na jarenlange nalatigheid van de overheid en het Schipholmanegement door niet minder dan 9 participanten werd getekend, komen de gewassen Aardappel en Suikerbiet echter in het geheel niet voor. Een ongehoorde en niet te accepteren omissie, die het convenant alleen reeds hierdoor doet verworden tot een volstrekt inhoudsloos document. Een enkele slecht geoogste aardappel- of bietenakker kan namelijk in het winterhalfjaar vele duizenden ganzen aantrekken en ook na het omploegen blijft veel van dat voedsel bereikbaar!

Maar hierbij blijft het niet. De agrarische belangenvereniging LTO Nederland bestond het, om bij de ondertekening van het convenant (en dus ten overstaan van representanten van de Staat der Nederlanden, staatsbedrijf Schiphol, de provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht, de gemeente Haarlemmermeer, Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord Holland) als opschortende voorwaarde vast te leggen, dat uiterlijk op 1 juli 2012 overeenstemming dient te worden bereikt over de financiele vergoeding voor het direct na de oogst onderwerken van de graanresten.
Dit is evenwel een volstrekt normale agrarische activiteit, waaraan geen extra kosten verbonden behoeven te zijn en die logischerwijze voortspruit uit het verbouwen van gewassen. Afgeoogste akkers dienen nu eenmaal geploegd te zijn alvorens weer bewerkt en ingezaaid te kunnen worden! Wij spreken er dan ook grote schande van dat het nationale en internationale belang en de levens van enorm veel mensen op een zo schaamteloze wijze speelbal worden gemaakt van benepen zelfzucht vanuit de agrarische sector. Want het gaat hier absoluut niet om boerenbelang, maar om de veiligheid van miljoenen mensenlevens en om het beveiligen van niet te becijferen nationale handelsbelangen!

De enige werkelijke dervingspost welke agrariers en grondeigenaren onzes inziens kunnen lijden door het na de oogst meteen onderwerken van morsgranen, is het verminderen van de waarde van de hectareprijs van jachtverpachting ten behoeve van de hobbyjacht op ganzen, eenden, duiven en kraaien, het sinds de jaren 2005/06 zogenaamde 'faunabeheer'. Die pachtprijzen staan namelijk in lineair verband met het aantal bejaagbare dieren en diersoorten dat er op de akkers buitgemaakt kan worden! Andermaal spreken wij er onze afschuw over uit dat de dagelijkse veiligheid van honderdduizenden passagiers, omwonenden, passanten en personeelsleden afhankelijk wordt gemaakt van dergelijk volstrekt ondermaats en mensvijandig winstbejag. Daarom is het goed te weten om welke grondeigenaren het feitelijk gaat in de onmiddellijke omgeving van de start en landingsbanen. Zover onze informatie strekt is het leeuwendeel van die gronden namelijk op een of andere wijze eigendom van de Staat der Nederlanden, hetzij in beheer bij staatsbedrijf Schiphol dan wel bij het Bureau Beheer Landbouwgronden van het ministerie van ELI.

Al deze gronden worden al sinds jaar en dag zonder enige teeltbeperking als landbouwgrond verpacht! Zoals te zien is in onze Schiphol- fotoreportages elders op deze site, verbouwd men daar wel degelijk de in het convenant buiten beeld gehouden gewassen Aardappel en Suikerbiet. Oogstresten van deze gewassen trekken niet alleen grote aantallen ganzen en eenden aan, maar zijn in herfst en winter ook zeer aantrekkelijk voedsel voor Knobbelzwanen, Kleine Zwanen en Wilde Zwanen. Stelt u zich een aanvaring van een opstijgend of landend vliegtuig met zulke kolossale vogels eens voor! Wij voorspellen dan ook, dat bij de huidige agrarische situatie en het ongecontroleerde en volstrekt onverantwoorde handelen van hobbyjagers rondom Schiphol er letterlijk op zulk een crash gewacht kan worden. En wij voorspellen eveneens, dat dit geen jaren meer zal duren! Onderploegen van de akkers met oogstresten van suikerbieten en aardappels die wij aan beide kopse einden van de Polderbaan lokaliseerden en die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden, is met dit convenant niet invorderbaar. Maar waarschijnlijk betreft het nog veel meer staatsgronden waarop deze gewassen verbouwd worden.

De tijd dringt echter en daarom adviseren wij het onmiddellijk buiten werking stellen van dit convenant, het voor de afrijping van het gewas op kosten van de Staat en van de beleidsrelevante ondertekenaars omploegen van alle akkers die grenzen aan start- en landingsbanen. Alle hobbymatige jachtactiviteiten op vogels en zoogdieren dienen binnen de ruime invloedsfeer van de luchthaven onmiddellijk en voorgoed beeindigd te worden. Ook adviseren wij het instellen van een parlementaire onderzoekscommissie, waardoor de onderste steen van deze onwelriekende windhandel ten koste van de veiligheid van miljoenen mensen en van honderden miljarden euro's aan handelsomzet, aan de oppervlakte wordt gehaald. Wij streven hierbij geen enkel ander belang na dan het daadwerkelijk verbeteren van de veiligheid op en rondom Schiphol ten behoeve van het personeel, de passagiers, de passanten en alle omwonenden. En vanzelfsprekend het op een beschaafde en respectvolle wijze bejegenen van de vliegende medeschepselen waarmee wij het luchtruim delen!vliegveilig-schiphol


waterland-schiphol 021: Leegstaand akkerbouwbedrijf aan de Kromme Spieringweg onder Zwanenburg. Op de verpachte akkers groeien uitsluitend gewassen die na de oogst ganzen aantrekken. Amper 100 meter vanaf dit bedrijf stortte in februari 2009 het toestel van Turkish Airways neer.

vliegveilig-schiphol

waterland- schiphol 024: Tussen het leegstaande bedrijf en de A9 strekken zich pal voor de Polderbaan de bloeiende aardappelvelden uit. De afstand tot de kop van die start- en landingsbaan is slechts enkele honderden meters. Aardappels vallen niet onder de bepalingen in het convenant en mogen dus naar eigen believen gepoot, geoogst of op het land gelaten worden. Gewoon alledaagse bestuurlijke nonchalance of onversneden criminele nalatigheid?

vliegveilig-schiphol

schiphol 1 005: Dit bord blijkt door ambtshalve eigenaar staatssecretaris Bleker verwijderd te zijn. Indien het perceel vermarkt was, dan had er een 'Verkocht'- aanduiding op aangebracht behoren te zijn. Bij het aardappelveld bewesten de Polderbaan bleek het op 9 juni daar aangetroffen bord nog aanwezig te zijn. Kennelijk meent men in den Haag en Utrecht dat fietsers en wandelaars de ogen in de zak en het verstand op nul hebben.

vliegveilig-schiphol

waterland-schiphol 035: De leegstaande Adolfshoeve langs de Hoofdvaart, vlak bij de zuidelijke kop van de Polderbaan.
Ook hier zijn het graan, aardappels en bieten wat de agrarische rampscenarioklok slaat.

Dossier: SCHIPHOL Gas(t)vrij onthaal voor ruiende ganzen?

Dossier: Waterland


Dossier: Maas en Waal

 

PERSBERICHTEN - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 11-06-2012 - Persbericht : Staat der Nederlanden als ganzenlokker en het CDA als dierenvernietiger?

- 04-06-2012 - Persbericht : Atsma laat wilde ganzen rondom Schiphol vergassen

 BRIEVEN - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 04-06-2012 - Brief aan de heer J. Bond GS

- 31-05-2012 - Ontheffing van de provincie aan
Faunabeheereenheid Noord HollandGanzenproblematiek rondom Schiphol. Wij schreven onze brieven aan de vaste commissies voor E.L.I en I.M.
Ook werd er geschreven naar de Raad van State.
- 20-05-2012 Brief vaste commissie E.L.I. en I.M.

- 20-05-2012 - Brief aan de Raad van State

Ganzenproblematiek rondom de luchthaven Schiphol. Wij schreven onze brief aan Staatssecretaris Atsma.
- 24-04-2012 - Brief aan Staatssecretaris Atsma

Met verbijstering namen wij kennis van de berichtgeving in het NOS-journaal van 29 november, over de situatie van vogeloverlast op en rondom de luchthaven Schiphol. De brieven zijn inmiddels rondgestuurd. Binnenkort volgt hier meer over.
- 05-12-2011 - Brief Onderzoeksraad voor Veiligiheid

- 30-11-2011 - Brief aan Staatssecretaris Atsma


- 30-11-2011 - Fotobijlage Schiphol


- Brief aan Aan Mr. Prof. Pieter van Vollenhoven- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl