Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
DOSSIER SCHIPHOL: GAS(T)VRIJ ONTHAAL!
Dossier
Jachtmisstanden

Dossier
Veluws WildLeugenachtig offensief voor ganzenmoord

Op 26 juni verscheen er in Trouw een artikel getiteld "Onderzoek op Texel: alleen vergassen effectief."

Dit moet wel een prachtig afscheidscadeau zijn voor staatssecretaris Atsma, bij het aanstaande vertrek zijn partij als machtsfactor uit de landelijke politiek. Want het Wageningse toeleveringsbedrijf voor alle gewenste oplossingen 'Alterra' komt zomaar ineens met het goed doortimmerde antwoord op de vraag, of vergassen van ganzen daadwerkelijk een middel is om de populatie duurzaam te verkleinen. "Ja", zegt onderzoeker David Kleijn, die wel helemaal drie broedseizoenen lang op Texel de ontwikkelingen volgde van de daar in 2008 nagenoeg geheel geruimde broedpopulatie..

Op 26 juni verscheen er in Trouw een artikel getiteld "Onderzoek op Texel: alleen vergassen effectief". Dit moet wel een prachtig afscheidscadeau zijn voor staatssecretaris Atsma, bij het aanstaande vertrek zijn partij als machtsfactor uit de landelijke politiek. Want het Wageningse toeleveringsbedrijf voor alle gewenste oplossingen 'Alterra' komt zomaar ineens met het goed doortimmerde antwoord op de vraag, of vergassen van ganzen daadwerkelijk een middel is om de populatie duurzaam te verkleinen. "Ja", zegt onderzoeker David Kleijn, die wel helemaal drie broedseizoenen lang op Texel de ontwikkelingen volgde van de daar in 2008 nagenoeg geheel geruimde broedpopulatie.

Wetenschappelijk onderzoek of de bevindingen van een persoon?

Kent deze onderzoeker niet de wetenschappelijke mores van check, check en dubbelcheck voordat men met de resultaten naar buiten treedt? Ach ja, het zijn slechte tijden voor de orderportefeuille van inkoopbare gelegenheidwetenschappers, zullen we maar denken. Omdat deze Kleijn beroepsmatig in het gezelschap verkeerd van een collega, die maar liefst tot tweemaal toe rectificaties moest plaatsen in toonaangevende wetenschappelijke magazines (The Ibis en Ecology als wij het ons goed herinneren) omdat hij in zijn populatie- ecologische beweringen over Arctische ganzen straatlengten voor zijn beurt had gesproken, zijn wij geneigd om de beweringen van Kleijn naar de prullenmand te verwijzen. Jawel beste Trouw redactie, dat is nog eens iets anders dan valse beschuldigingen aan ons adres klakkeloos overpennen uit de Volkskrant. Wij zullen tegen u beiden een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. Want het verspreiden van laster en leugen kan en mag niet het voorland zijn van onze aan lager wal rakende media!

Boerse ganzenhaat?
Terug dus naar David Kleijn, de pseudowetenschapper die door zijn parallelle onderzoek naar de invloed van grazende ganzen op broedende weidevogels niet alleen bekend is in de graslanden aan de Oosterpoel en in de Binnengouw, waar de massale ruimingen vanaf 4 juni 2012 plaatsvonden, maar die ook bekend is met de plaatselijke pachter en gebruiker van veel van die terreindelen: Maatschap Klein. Het is erg moeilijk voorstelbaar dat het doortimmerde wetenschappelijke advies dat doctor Klein, niet middels een populatie- ecologisch forum maar via landelijke media, de wereld instuurde, louter werd ingegeven door Diederik Stapelachtige knulligheid. Want het is in Waterland een algemeen bekend feit, dat erg veel locale agrariers het op deze schandelijke wijze bijeendrijven en vernietigen van bij wet beschermde ganzen uit volle borst toejuichen. Wij adviseren Atsma dan ook om de vlag voorlopig maar binnen te houden.

Want het CDA vergast niet alleen onze ganzen, maar ook onze beschaving!

jachthut

waterland -schiphol 015: Alterra medewerker David Kleijn deed vanaf 2009 niet alleen op Texel onderzoek, maar ook in Waterland. Vooral op terreinen die melkveemaatschap Klein te Zuiderwoude pacht van Staatsbosbeheer. Die maatschap heeft een pesthekel aan ganzen en behoord met andere grote melkveehouderijen tot de aanjagers achter het massacre. Het volstrekt ondeugdelijke advies van Kleijn zal in menige Waterlandse boerderij vreugdevol zijn begroet. Vult u nu zelf maar in door welk soort wetenschappers Atsma zich op kosten van de gemeenschap en ten koste van onze civilisatie laat adviseren!

jachthut

waterland-schiphol 012: "Natuurvereniging?" Het enige 'werk' van de meeste van zulke lui bestaat uit het belastingvrij toucheren van gemeenschapgelden. De natuur kachelt dagelijks full speed achteruit dankzij deze fout geaarde boerenlobbyclub. Zelfs dit weerbestendige spandoek en het ruilverkavelingshek waaraan het is bevestigd, zijn door U betaald!

jachthut

waterlands valwild 042: Lang voordat beroepsdierenvernietigers Duke, boerenzoon Klaas Hoogendoorn, de provinciale handhavers Klippel en van de Kolk en poelier Van Meel deze damhekken passeerden en niet alleen de vegetatie maar ook eieren en pullen van onze bedreigde weidevogels platwalsten, verkenden wij de Peerenboom en de Oosterpoel al. Want belangrijk werk vereist zorgvuldige voorbereiding!

jachthut

waterlands valwild 039: een kijkje in de door MTS Klein gepachte graslanden van dit weidevogelkerngebied. Dat het er bezaaid ligt met kadavers van geschoten ganzen toonden wij u al in april in de reportage Waterlandse Wantoestanden.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassing in volle gang,

pers doet niet of nauwelijks verslag


In het weidevogelkerngebied Waterland Oost worden inheemse en wettelijk beschermde Grauwe ganzen op massale schaal vergast. Dit gebeurt met een ontheffing die afgegeven is door de provincie Noord-Holland. Wat dierenbeschermingsorganisaties betreft is deze ontheffing onterecht, met name vanwege het feit dat aan een van de voorwaarden die geeist worden nauwelijks is voldaan: het onderzoeken en uitvoeren van alternatieven.

De keuze voor CO2 gas is dubieus, omdat Europa het gebruik van dit pijnlijke gas bij gewervelde dieren verbiedt. Helaas en om onduidelijke redenen wordt rondom Schiphol een uitzondering gemaakt.

De veiligheid rondom Schiphol is uiteraard van het grootste belang, maar er zijn veel maatregelen te nemen om de overlast door ganzen te beperken. Met name de keuze van de gewassen op de akkers rondom Schiphol kan van grote invloed zijn. Deze gronden, in bezit van de Staat of Schiphol, worden echter beplant met gewassen die een grote aantrekkingskracht op ganzen hebben.

Ganzenbescherming Nederland en vele andere deskundigen hebben staatssecretaris Atsma er bij herhaling op gewezen dat het massale doden van ganzen rondom Schiphol een grootscheepse intocht van gebiedsvreemde ganzen zal veroorzaken. Het zijn namelijk niet de residente ganzen die een gevaar voor vliegtuigen opleveren, maar juist de vogels die het terrein niet kennen en niet vertrouwd zijn met het luchtvaartverkeer.

Helaas is onder leiding van Atsma begonnen met het vergassen tot op 25 kilometer vanaf Schiphol in het Waterland bij Uitdam en Zuiderwoude, in strijd met de vergunning. Op deze wijze worden slachtingen aangericht in het hele waterrijke gebied benoorden en bezuiden Amsterdam.

Er zijn meer dan genoeg alternatieven beschikbaar die de legitimiteit van de ontheffing onderuit halen En de wijze waarop die gebruikt wordt ter discussie te stellen. Helaas wordt de discussie gebreideld door zwart landbouwplastic en het niet toelaten van de pers tijdens de vergassingen.

Download het persbericht

In samenwerking met: piepvandaag.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vergassingen ganzen ver buiten Schiphol

blijven doorgaan


8 juni 2012 - Ook vandaag gaan de vergassingen weer gewoon door. Duke Faunabeheer is vandaag weer bezig in Noord-Holland. Opnieuw ver buiten de straal van 10 kilometer buiten het ontheffingsgebied.

Eergisteren werden we gebeld door PiepVandaag.nl of we beeld beschikbaar hadden van onze opnamen. Echter waren de beelden dusdanig bewogen dat het geen mooie film kon worden. Vandaar dat we vandaag met Piepvandaag naar Noord-Holland zijn getrokken om daar te filmen.

Om precies te zijn: Vlakbij de Zeedijk tussen Marken en Monninckendam, wat zeker 20 tot 25 kilometer afstand ligt van Schiphol. De politie is op de hoogte gesteld en officiele aangifte volgt vanmiddag. In de tussentijd blijft er gefilmd worden!
Duke Faunabeheer is duidelijk niet blij met de aanwezigheid van ons. Zie filmpje hieronder. Grappig dat zij aan de Volkskrant meldden geintimideerd en bedreigd te worden, lijkt toch eerder andersom als je deze video ziet.

Op piepvandaag vindt u ook informatie en het Twitterverslag van Karin

ganzenvergassen_kaart
Boven: het gebied waar vandaag gevangen werd, is zoals te zien, ver vanaf Schiphol. (Brond: GoogleMaps, Piepvandaag.nl)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rechter oordeelt: Ganzen mogen
worden vergast!


ANP Bron: Nos.nl - dinsdag 5 jun 2012, 15:47 (geen eigen bericht)

Op en rond de luchthaven Schiphol zijn al zo'n duizend ganzen vergast. Dat heeft Duke Faunabeheer laten weten, dat verantwoordelijk is voor het vangen. Het bedrijf begon gisterochtend vroeg al met het afmaken van de vogels. De ganzen veroorzaken overlast op de luchthaven. Ze kunnen in de motoren van vliegtuigen terechtkomen. Ook vernielen ze weilanden rondom de luchthaven.

ganzen_texelganzen-texel2

Vangactie op Texel, bron: Texelse Courant Rechts: Vangactie op Texel, bron: Faunabescherming

Geen onnodig lijden
Vanmiddag oordeelde de rechtbank (pdf) in Haarlem dat de dieren afgemaakt mogen worden door ze te vergassen met koolstofdioxide. Volgens de rechter is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van onnodig lijden. De Faunabescherming wilde het afmaken van ganzen via het kort geding voorkomen. De organisatie zegt dat vergassing geen goede manier is om de overlast structureel te bestrijden. Volgens de natuurorganisatie zijn de weilanden in de directe omgeving van de luchthaven voor ganzen erg aantrekkelijk. Daarom vliegen ze in de buurt van Schiphol. Lees het gehele bericht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ganzenvergassing, zonder vergunning
of noodzaak

4 juni 2012 - Weer een zwarte bladzijde in de bijbel van Natuurbeschermend Nederland. Dit weekend zijn de heren van Duke Faunabeheer gestart met het vangen en vergassen van duizenden ganzen in Oosterpoel - Peerebom en Opperwoud, gebieden van Staatsbosbeheer. Het kort geding dat de Faunabescherming heeft aangespannen dient deze middag en er volgt een uistpraak.

duke_markermeer_01duke_markermeer_01duke_markermeer_01

Achtergrond
Al jarenlang is bekend dat de landelijke groei van de broedende en overzomerende ganzenpopulaties een regelrecht gevolg is van de verkrachting van de 'Flora en Faunawet 2002' ten gunste van de hobbyjacht. Ook is echter bekend, dat de ganzenproblematiek rond Schiphol al ruim 15 jaar geleden opgelost had kunnen zijn, door simpele beheerconvenanten af te sluiten met de omliggende agrariers. Maar in plaats van naar een structurele oplossing te zoeken werden er gedurende de bewindsperioden van de opeenvolgende kabinetten Balkenende almaar meer natte natuurterreinen aangelegd rondom en zelfs op de luchthaven Schiphol. De vliegende en bevederde ''kat'' werd er zodoende steeds nadrukkelijker op het spek gebonden. Dit tot verontrusting van veiligheidfunctionarissen, maar tot groot genoegen van de hobbyjagers van de Wildbeheereenheid Haarlemmermeer. Als spin in het web van dit levensgevaarlijke wanbeleid herkenden wij van meet af aan het jachtsympathieke CDA! Datzelfde CDA bestaat het nu, nota bene in demissionaire hoedanigheid, om op grote schaal ganzen te laten vangen en vergassen, die zogenaamd een gevaar opleveren voor de vliegveiligheid op en rondom Schiphol. Daarbij wordt keer op keer verwezen naar de enige waarachtige bijna - crash, die in juni 2010 plaatsvond door een aanvaring van een toestel van Royal Air Maroc met een groepje Canadese Ganzen die, tijdens hun ruitrek naar het Noordelijke IJsselmeergebied, werden aangelokt door een kunstmatig vlakbij de startbaan aangelegde waterpartij. Canadaganzen zijn geen Grauwe Ganzen en het aantal vogels van die soort rond Schiphol is beperkt en beloopt maximaal enkele honderden dieren. Datzelfde geldt ook voor de aantallen residente Grauwe Ganzen, die leven in de waterrijke gebieden direct rondom de luchthaven. Dat zijn er geen tienduizenden, zoals Atsma leugenachtig wil doen geloven, maar hoogstens enkele honderden of maximaal een duizendtal per gebied. Door onderzoek is vastgesteld, dat de Grauwe Ganzen uit gebieden zoals de Zaanstreek, de Ronde Venen en het Waterland alleen maar naar Schiphol vliegen als daar afgeoogste graanvelden beschikbaar zijn. We spreken dan over de periode juli t/m september. Die situatie had dus, door een verantwoorde teeltkeuze, al vele jaren geleden beeindigd moeten zijn!

Ruimer gebied dan 10 kilometer rondom Schiphol

Terwijl het Kort Geding dat de Faunabescherming tegen de verleende vergunning heeft aangespannen nog moet dienen, is dierenverdelgingaannemer Duke Faunabeheer in de vroege ochtend van maandag 4 juni 2012 begonnen met het bijeendrijven, verladen en afvoeren van Grauwe Ganzen en hun kuikens in het Staatsbosbeheerobject Oosterpoel - Peerebom - Opperwoud tussen Uitdam en de Gouwzee. Dit gebied ligt niet 10, maar ruim 20 kilometer vanaf Schiphol en aanwas van de plaatselijke ganzenpopulatie wordt er jaarlijks door beheerder Staatsbosbeheer gereguleerd. Dat er zich hier desondanks grote aantallen volwassen ganzen en kuikens bevinden is een gevolg van het feit, dat Grauwe Ganzen van de broedpopulatie van de Oostvaardersplassen vanwege ernstige voedselconcurrentie door Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten er massaal toe gedwongen worden om zwemmend het Markermeer over te steken en hun kuikens in Waterland op te laten groeien. Daarna keren zij direct terug naar Flevoland, waar vanaf juli een veelheid aan oogstresten op hen wacht. Atsma laat derhalve onder valse voorwendselen en leugenachtige beweringen brute vergassingsmoord plegen op dieren die part noch deel hebben aan de Schipholproblematiek. Sterker zelfs: wij hebben er aanwijzingen voor dat het starten van deze immorele en verwerpelijke dierenmoord op grote afstand van de grenzen van de luchthaven is ingegeven door waarschuwingen, om de residente populatie van de luchthaven niet geforceerd uit te hollen, omdat dit een sterke toevloed van gebiedsvreemde ganzen tot gevolg zou hebben.

In het andere geval zou er immers zonder tijdverlies zijn begonnen met het vangen en doden van ruiende ganzen met hun kuikens in de terreinen die slechts op een steenworp afstand van de luchthaven liggen: de Mooie Nel, het recreatiegebied Spaarnwoude, de natuurontwikkelingzone langs het Noordzeekanaal, de Sloterplas, de Nieuwe Meer, de Westeinder Plassen, de Braassemermeer en de Kager Plassen. Door in aanvang te kiezen voor het verst van Schiphol verwijderd liggende gebied waarin zich voor een ruimingbelust opdrachtgever welhaast onuitputtelijke aantallen ganzen bevinden. Uit onze waarnemingen in 2009 - 2011 blijkt namelijk, dat de odyssee van ruiende en niet vliegende jonge ganzen vanuit de Oostvaarderplassen tot aan het eind van juni of zelfs begin juli kan voortduren! Op de valreep voor verkiezingen die de partij waarschijnlijk opnieuw zullen gaan decimeren, kiest het CDA dus voor volstrekt zinloze massamoord op bij wet beschermde inheemse vogels. Dit zal andermaal niets oplossen aan het bestaande probleem rond Schiphol!

Oproep: Verzamel beeldmateriaal!
Daarom roepen wij eenieder op om komende tijd de volgende plaatsen nauwkeurig in het oog te houden en zoveel mogelijk schanddaden fotografisch en op film vast te leggen. Want er moet voor eens en altijd een einde komen aan deze beestachtige dierenmoord!

Gebieden goed zichtbaar vanaf de weg
De gebieden in Waterland Oost waar zich grote aantallen Flevolandse ganzen (en dieren die afkomstig zijn uit de Pampushaven en van de strekdameilanden in het IJmeer) verzamelen en die waarschijnlijk op kosten van de gemeenschap en in opdracht van CDA- staatssecretaris Atsma volstrekt nutteloos zullen worden geruimd, zijn van noord naar zuid:
- Poldergebied Eiland Marken
- De Nes
- Oosterkolk - Peerenboom - Opperwoud - Rijperweeren
- Binnengouw met doorbraakkolken
- Buitengouw - Ooster Ee - Verdeek
- Uitdammer Die - Holysloter Die
- Barnegat Kinselmeer - de Munt IJdoornpolder

Dit zijn bijna allemaal gebieden waar vanaf de openbare weg goed is vast te leggen wat er plaatsvindt. Ruimingen in Waterland West en Zaanstreek (Varkensland. Ilperveld, Guisveld) zullen moeilijker controleerbaar zijn, omdat die gebieden alleen per boot bereikbaar zijn. De eerdergenoemde gebieden nabij Schiphol zijn merendeel heel goed vanaf openbare wegen controleerbaar.

Waarschuwing!
Blijf altijd op openbare wegen, respecteer toegangsbepalingen en verbodsborden of vraag schriftelijk toestemming aan terreineigenaar of grondgebruiker. Ga niet in discussie met personeel van Duke Faunabeheer, noch met provinciale handhavers, boeren en jagers. Blijf correct, maar leg zoveel mogelijk feitenmateriaal vast. Doe onmiddellijk en liefst in het bijzijn van getuigen aangifte van intimidatie, bedreiging of molest. Verspreidt dit bericht zo ruim mogelijk via alle social media.

 


jachthut
Ruiende overstekers

jachthut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Email-actie: Geen ganzen aan het gas!

Partij voor de Dieren

Gedeputeerde Bond van de Provincie Noord-Holland moet beslissen of hij de aanvraag voor een ontheffing om op korte termijn ganzen te gaan vergassen rond Schiphol verleent. Met een open brief vragen wij de gedeputeerde om deze ontheffing niet te verlenen. Omdat het vergassen van ganzen niet de vliegveiligheid verbetert, integendeel. Daarnaast veroorzaakt het vergassen van ganzen veel dierenleed. Help mee om gedeputeerde Bond te overtuigen geen ganzen te vergassen.

Onderteken onderstaande brief en help mee om het vergassen van ganzen te voorkomen!

Lees hier de brief!

tekenen dus, op: https://www.partijvoordedieren.nl/recent/emailacties/i/9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ondanks jurisprudentie toch weer een ontheffing voor gebruik koolstofdioxide voor vergassen van ganzen Schiphol

Ondanks eerdere verboden op het gebruik van koolstofdioxide voor de vergassing van ganzen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu toch een ontheffing verleend aan Duke Faunabeheer voor de vergassing van duizenden ganzen met de beperking dat de ganzen rondom Schiphol gevangen moeten zijn...

Weer wordt rechtspraak in de wind geslagen en worden gedurende 60 dagen de ogen afgewend van het dierenleed dat weer veroorzaakt wordt. Er wordt een vrijstelling verleend op het verbod van gebruik van koolstofdioxide.
Dodenherdenking is nog maar net achter de rug....en men gaat rustig verder met het doden van duizenden, al dan niet tig-duizenden ganzen. Zo lazen wij vandaag in de ontvangen mail van het ministerie van Infrastructuur en Mileu en was vandaag in de Staatscourant te lezen onder welke voorwaarden de ontheffing is verleend door de heer Atsma. Gedurende 60 dagen heeft de firma Duke Faunabeheer de tijd om zo veel mogelijk ganzen rondom Schiphol te vangen en te vergassen. De voorwaarden voor het gebied zijn er aan toegevoegd. Al zal het moeilijk te controleren en aantoonbaar zijn waar de ganzen vandaan komen, op het moment dat ze gevangen en wel in de trailer zitten.

Download: Ontheffing
Download: Convenant Vogelaanvaringen


Eerdere rechtspraak op het gebied van Koolstofdioxide

Documentatiebron: Ministerie van Infrastructuur en Mileu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wat wel zou moeten

Kijkend naar dit soort beleidseffecten zullen boetes op het grazen door de hier broedende ganzen in agrarisch productiegebied meer effect hebben in aantalsreductie dan de tegemoetkomingen bij schade door soorten, die hun aantal op het bereikbare voedsel afstemmen.

zonnecellen te plaatsen rond Schiphol: levert duurzame energie op en is niet aantrekkelijk voor vogels. In Denver en Weeze kan het, waarom dan niet in
Noord-Holland?

Stel het onderploegen van de voor vogels aantrekkelijke oogstresten verplicht.
Dan komen ganzen daar niet op af en dat maakt Schiphol dit oogstseizoen al veiliger. Zeker als de ganzen ook weggelokt worden naar bijvoorbeeld de Wijkermeerpolder. Dat verbetert de veiligheid wel, maar zonder dierenleed te veroorzaken.

Verbouw rondom Schiphol alleen voor vogels onaantrekkelijke gewassen en
bejaag de vos niet. Sinds de vossen werden afgeschoten in Spaarnwoude zijn daar ganzen gaan broeden.

In oktober 2006 stelde het kabinet Balkenende III de verruimde jachtregels vast in de vorm van ''populatiebeheer'' en ''schadebestrijding''. De effectiviteit blijkt vooral bij de ganzen als Nederlandse broedvogel volledig contraproductief op basis van het jaarverslag 2011 van het Faunafonds:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Olifantsgras moet ganzen weren


Staatssecretaris Joop Atsma heeft maandag 16 april een bezoek gebracht aan Haarlemmermeer. Hij bekeek onder meer het oogsten van olifantsgras en ondertekende het convenant Reduceren Vogelaanvaringen.

Atsma was aanwezig bij de oogst van het gewas, dat een verhoging van de vliegveiligheid biedt, omdat het minder aantrekkelijk is voor ganzen. Daarnaast kan het dienen als biomassa-grondstof voor duurzame productie van energie en bioplastic. Het telen van dit soort gewassen is een van de maatregelen die kan leiden tot het afnemen van het aantal vogels.

Vooral ook voordelen in producten:
Briketten en korrels (voor brandstof)

een flesje olie (kerosine) en
een op plastic lijkend bord. ''Deze borden kun je dus gewoon bij het groenafval gooien, want ze zijn biologisch afbreekbaar''

Maar ook in beheer:
Het haalt CO2 uit de lucht.
Het is niet aantrekkelijk voor ganzen dus bevorderlijk voor de vliegveiligheid.
een gewas dat makkelijk 10 jaar mee kan zonder het te hoeven herplanten
en ook nog eens geluiddempend en daarmee een goed alternatief voor geluidsribbels.

Toch ook twee nadelen:
het oogsten levert opvallend veel stof en lawaai op zo blijkt bij een demonstratie en
er zijn veel vierkante meters nodig om het gewas rendabel te maken.

Dus om het goed te exploiteren zal Schiphol omgeven moeten worden door olifantsgras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

''Dweilen en de kraan openhouden''


Dag natuurvrienden,

In het vroegere kleinschalige landschap had de gans - vanwege de aanwezigheid van de 'arbeidende' mens met zijn honden - nauwelijks toegang tot niet voor hen bestemde voedselbronnen. Onze vele malen meer voedselrijke akkers en weilanden kennen nauwelijks nog enige verstoring voor ze. Dus ganzen - met hun plicht om plantaardige stoffen om te zetten in dierlijke stoffen - doen wat ze kunnen en dat met overtuiging!

Als het beleid niet verandert, telt Nederland in 2018 - op het hoogtepunt van de winter - 3,3 miljoen ganzen. Nu zijn het er nog zo'n 2,2 miljoen.
En dus is het ''dweilen en de kraan openhouden''.

Om de toenemende ganzenoverlast aan te pakken, is het doden van grote aantallen van deze dieren onvermijdelijk, vinden steeds meer terreinbeheerders. Ook in het Wormer- en Jisperveld zijn verregaande beheermaatregelen dringend noodzakelijk, vindt Ed Zijp van Natuurmonumenten.

De op zich succesvolle proef met de verjaging met Border collies werd afgewezen, omdat in ons gecommercialiseerd denken in ons neoliberaal tijdperk voor het Faunafonds te duur bleek als een 'zuinig' en vanwege de menselijke begeleiding maatwerk uiterst kostbare gepresenteerde toepassing.

De voordelen van die grotere productiviteit lijken geen marge te laten voor investering in de afscherming van ongewenste 'profiteurs' daarvan. In tegendeel de jachtrechten bieden juist extra inkomsten. En de koopkrachtige vraag naar levende schietschijven is groot en mag zeker niet overtuigend effectief zijn. ''Een jager wil ieder jaar wat te schieten hebben!'', zoals onze staatssecretaris het door hem vermeende duurzame karakter van het faunabeheer toelicht.

Een wel effectieve aanpak met structurele afscherming via goed verzorgde permanente aanwezigheid van honden en waar mogelijk natuurlijke aantallen vossen werden - ook hier - met zorg gemeden. Dit zou namelijk de eerste inzet moeten zijn op grond van het diergedrag en hun ontwikkeling. Ook oproepen tot de teelt van minder voor ganzen aantrekkelijke gewassen - vooral bij Schiphol blijken in jagerswereld allerminst aantrekkelijk.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ganzen moeten Schipholregio gaan mijden

Er mogen geen nieuwe broed- en rustgebieden komen,
worden graanresten na de oogst snel ondergeploegd en
worden voor ganzen onaantrekkelijke gewassen geteeld.
Met het schudden van eieren en afschieten kunnen we de populatie onvoldoende terugbrengen. Daarom is alles er op gericht om nog dit jaar ook tot vangen en vergassen over te gaan. In de ruiperiode daarvoor moet men toestemming krijgen van de Europese Commissie afspraken over andere gewassen. Omploegen van de graanresten binnen een straal van zes kilometer binnen een straal van pakweg twaalf kilometer mogen er geen nieuwe broed- en rustgebieden komen. Bepaalde plannen voor meer water moeten worden aangepast of afgeblazen.
Compensatiekosten voor de boeren en de beheerskosten wil Atsma grotendeels verhalen op de luchthaven.

Onze primitieve voorouders moesten zelf het wild met afschermingen als de wildwallen en hun honden van hun akkers en uit hun weilanden houden. Ze konden klagen bij de ''wildschut'' of toen ''jachtopziener'', maar die had primair niet tot taak om zelf of met de boeren het wild in aantal te verminderen:

Degene die in dienst van een jachthouder door deze is belast met de bescherming van diens jachtbelangen en die bovendien onbezoldigd ambtenaar van politie is;
zijn taak bestaat vooral in het bewaken van het jachtveld en het verzorgen van de wildstand. De voordelen van de grotere agrarische opbrengsten zijn voor de agrarier, de nadelen van de grote populaties meeprofiterende fauna zijn voor de samenleving.

Voor de grondeigenaren betekent het zelfs nog extra opbrengsten in de vorm van jachtrechten. En zowel agrarier als jager hebben er alle belang bij populaties met jaarlijks een fikse aanwas. ''Een jager wil ieder jaar voldoende te schieten hebben'', zoals de staatssecretaris EL&I het duurzame faunabeheer interpreteert.


Lees hier het artikel van 16 april 2012

Bron: Marcel Vossestein

Dossier: SCHIPHOL Gas(t)vrij onthaal voor ruiende ganzen?

Dossier: Waterland


Dossier: Maas en Waal

 

PERSBERICHTEN - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 11-06-2012 - Persbericht : Staat der Nederlanden als ganzenlokker en het CDA als dierenvernietiger?

- 04-06-2012 - Persbericht : Atsma laat wilde ganzen rondom Schiphol vergassen

 BRIEVEN - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 04-06-2012 - Brief aan de heer J. Bond GS

- 31-05-2012 - Ontheffing van de provincie aan
Faunabeheereenheid Noord HollandGanzenproblematiek rondom Schiphol. Wij schreven onze brieven aan de vaste commissies voor E.L.I en I.M.
Ook werd er geschreven naar de Raad van State.
- 20-05-2012 Brief vaste commissie E.L.I. en I.M.

- 20-05-2012 - Brief aan de Raad van State

Ganzenproblematiek rondom de luchthaven Schiphol. Wij schreven onze brief aan Staatssecretaris Atsma.
- 24-04-2012 - Brief aan Staatssecretaris Atsma

Met verbijstering namen wij kennis van de berichtgeving in het NOS-journaal van 29 november, over de situatie van vogeloverlast op en rondom de luchthaven Schiphol. De brieven zijn inmiddels rondgestuurd. Binnenkort volgt hier meer over.
- 05-12-2011 - Brief Onderzoeksraad voor Veiligiheid

- 30-11-2011 - Brief aan Staatssecretaris Atsma


- 30-11-2011 - Fotobijlage Schiphol


- Brief aan Aan Mr. Prof. Pieter van Vollenhoven- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl