Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Dossier: Ondertussen in Maas en Waal

Dossier Maas en Waal

Dossier Jachtmisstanden deel 1 - Ondertussen in Maas en Waal : deel #1 t/m deel #3

Dossier Jachtmisstanden deel 2 - Ondertussen in Maas en Waal : Deel #4 t/m 7

Dossier Jachtmisstanden deel 3 - Ondertussen in Maas en Waal : Deel #8 t/m #10

Dossier Jachtmisstanden deel 4 - Ondertussen in Maas en Waal : Deel #11 t/m #13

Dossier Jachtmisstanden deel 5 - Ondertussen in Maas en Waal : Deel #14 en verder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ondertussen in Maas en Waal - update #3 -
"De kat in de zak: over gewapende kattenmeppers, andere dierenvijanden en wetmisbruikers"

Huisdieren zijn er in alle soorten en maten, maar daarover gaat het niet in deze rapportage. Onze verslaggever, die zelf vrijwillig stalhouder is van een honderdvijftigtal wildlevende eenden, kwam dezer dagen de sporen tegen van lafhartig gewapende kattenmepperij. Daarom trok hij bij invallend duister de polder in en legde het volgende beeldverslag voor u vast.

Er komen in ons land ruim twintigduizend jachtaktehouders voor. Uit honderden incognito -gesprekken met zulk volk dat ik ontmoette in bos en hei, beemd en veld, in langszij komende voer- of vaartuigen of op bruiloften, partijen en in aula's of rouwkapellen is pijnlijk duidelijk geworden, dat jagen vrijwel synoniem is aan het zich vergrijpen aan andermans /-vrouws roerende eigendommen. In de voorbije halve eeuw sprak ik vrijwel geen enkele jager die het niet gemunt had op "verwilderde katten". Voor de duidelijkheid: verwilderde katten komen in ons land voornamelijk voor in de stedelijke gebieden waar niet gejaagd mag worden. Katten in het buitengebied zijn overwegend huisdieren die afkomstig zijn van boerderijen, vrijstaande woningen, lintbebouwingen, gehuchten en uit dorpen. Zij wisselen hun Felix- of Sheba menu af met veldmuizen, woelratten, bruine ratten, waterkonijnen, kikkers en ander klein gedierte met in voorjaar en zomer nu en dan een jonge zangvogel, doodgemaaide weidevogel- en hazenkroost of een aan het snelverkeer geslachtofferd dierenkadaver. Het is dan ook baarlijke leugenpraat om hen van structurele faunaschade te betichten.

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2Ik begon mijn ronde in de vroege avond en zag huiskatten zich koesteren in de late zonnestralen (foto 01) of ijlings de benen nemen zodra ik de auto tot stilstand bracht (foto 02). "Bizar", dacht ik, "zon diertje ligt over een uur op de schoot van bazinnetje of baasje spinnend te slapen, maar heeft geleerd dat hier buiten de staalhagelen dood op hem of haar loert. Volstrekt achterlijk in een dichtbevolkt land als het onze, waar op iedere vierkante kilometer wel een liefhebbende eigenaar woont die wederrechtelijk van het zich snorrend- roerende lievelingsdier kan worden beroofd. Zonder enige vorm van proces!"
jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5


jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7


Wat verderop zag ik een lapjespoes zich schielijk verbergen in het kreupelhout van de oude Maasduintjes (foto 03) en ook was er een goed doorvoedde huiskat, zittend aan de rand van een windsingel (foto 04). Even in verwarring gebracht door een zeldzaam melanistisch konijn dat men ook niet dagelijks tegen komt (foto 05), meende ik onverhoeds een steenmarter in het oog te krijgen (foto 06), maar bij nader aanspreken op een beschaafde manier (foto 07) bleek dit ook een lapjeskatje te zijn. Een aanhalig en poeslief diertje (foto 08), waarvan ik mij werkelijk niet kan voorstellen hoe potentiegemankeerde stumpers daar hun haat tegen het leven op kunnen botvieren.

Amper honderd meter verder gunde een rood katertje op een grazige veldweg mij het genoegen om deze dag waardig af te sluiten (foto 09).

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9


Helaas echter heeft de poezenrijkdom van mijn leefomgeving ook haar keerzijde. Met tegenzin maak ik u daarom deelgenoot van het banale lot dat deze kater heeft getroffen (foto 10). Lafhartig afgeknald en respectloos achtergelaten trof ik dit kadaver van wat eens een fiere poes was aan langs de rand van een maisveld. Ik bespaar u de vreselijke aanblik van dit kopschot (foto 11), maar kan u wel vertellen dat dit het lot is dat jaarlijks honderdduizenden katten treft. Want, afgaande op hun eigen beweringen, schiet de gemiddelde Nederlandse jager maandelijks minstens wel 1 kat!

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

Op zoek naar nog meer poezenshots zag ik in de Oude Wetering onder Ewijk bij de kruising met de Elsenpas een jonge knobbelzwaan zwemmen, die zich in het avondlicht uitstekend leende voor een sfeervolle opname (foto 12). Knobbelzwanen zullen in weinig huiskamers gemeengoed zijn, maar behoren zeker tot de al sinds jaar en dag door de mens gehouden dieren en alle zwanen in onze buitengebieden stammen dan ook af van tamme vogels. Ik realiseerde me, dat ik vrijwel op dezelfde plaats in de koude februarimaand een walgelijke vondst deed. Toen bleek er namelijk een volwassen knobbelzwaan vanaf de hoge weteringwal op een schot hagel getrakteerd te zijn, die zonder enig respect in de half dichtgevroren watergang achtergelaten was (foto 13). Omdat jachtwapens zelden alleen op pad gaan en jachtrechten grondgebonden zijn, komt er beslist een moment waarop ook de dader van deze misdaad in een update reportage over het voetlicht gehaald zal worden. Dat houdt u dus nog even tegoed!

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13


Ook eenden zijn wel degelijk huisdieren (foto 14) al houd ook ik mijn deur liefst gesloten voor het al te opdringerige snatervolkje dat zich op de achterplaats verdingt zodra ze mij gewaar worden (foto 15). Steevast vliegt de hele meute iedere avond in de vorderende schemering de polder in, waar alleen nog wilde eenden voorkomen omdat zij bij daglicht een veilig onderkomen kunnen vinden op waterpartijen in de bebouwde kom, in eendenkooien en in de uiterwaarden. Langs hoofdweteringen en A- watergangen worden zij opgewacht door jagers die zich verschuilen in hutjes zoals ik die al vaker in beeld bracht maar waarvan, dankzij de verkrachting van de Flora en Fauna wet, de verscheidenheid en het aantal tegenwoordig ongehoord groot is (foto 16). Maar zo kolossaal als deze hut kwam ik ze tot dusverre alleen maar tegen in de Brabantse Biesbosch, op het Kampereiland, het Ketelmeer en het Vollenhovermeer. Er passen namelijk met gemak zes tot acht jagers in (foto 17). Dit riekt niet alleen naar exploitatiejacht, maar IS het ook! Het lijkt mij zelfs een hut die bestemd is om straks onder dekmantel van schadeafschot betalende hobbyisten op ganzen en eenden te kunnen laten schieten. Net als de luxe hutten bij Altforst, waarover eerder werd gerapporteerd.

jachtmisstanden
Foto14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16

jachtmisstanden
Foto 17

Zoals te zien is staat deze Bergharense hut aan de rand van een zojuist gedraineerd en ingezaaid graslandperceel. Er vlakbij houden zich grote groepen Grauwe ganzen en Nijlganzen op (foto's 18,19) en in de winter komen er 's avonds en 's nachts smienten grazen. Bovendien is het ook een plaats waar vaak grote groepen wulpen, kieviten, goudplevieren, kolganzen, knobbelzwanen en kleine zwanen voedsel zoeken. Ook daaraan zal dus binnenkort aandacht worden geschonken. Want jagers maken veel meer kapot dan ons lief zou behoren te zijn!

jachtmisstanden
Foto 18

jachtmisstanden
Foto 19


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valse beschuldigingen en keiharde feiten

Leugens, verdraaide feiten, stalken en soms zelfs regelrechte bedreigingen: vrijwel iedereen die zich ooit weleens publiekelijk heeft uitgelaten over door haar of hem geconstateerde jachtmisstanden kan er over meepraten. Het behoort namelijk tot de vaste mores van erg veel representanten uit de jagerswereld, om alle wereldkundig gemaakte overtredingen van de wetten van Recht, Respect en Fatsoen tegen te spreken, te ontkennen en zelfs om de opponenten valselijk te beschuldigen van allerlei aperte onwaarheden.

Zo werd onze verslaggever dezer dagen in een park te Tilburg aangesproken door een jager die hem ervan beschuldigde, dat hij patroonhulzen uit de container van een schietclub zou hebben gebruikt om de jacht via de media is diskrediet te brengen. Voor zulke baarlijke nonsens halen wij natuurlijk onze schouders op, maar omdat in deze verkiezingstijd het ware gezicht van veel hobbyjagers best weleens getoond mag worden, verzochten wij onze reporter om aan websitebezoekers en politici duidelijk te laten zien hoe hij tot de bewijsvoering is gekomen van het feit, waarvan een foto is opgenomen in de reportage ''Ondertussen in Maas en Waal Update #2'". Hier volgt zijn gedocumenteerde korte verhaal.

"Ik kwam bij het relict van een oude eendenkooi waarin recentelijk graafwerkzaamheden waren uitgevoerd en het grotendeels verlandde kooiwed weer gedeeltelijk was open gemaakt (foto 01). Het zandige sediment was op de oever uitgespreid en bleek een ongehoord aantal lege patroonhulzen uit jachtwapens te bevatten (foto 02). Die hulzen zijn tijdens talloze jachtpartijen achteloos in het water van het kooiwed gesmeten, waar het ook letterlijk bezaaid moet liggen met valhagelkorrels. Gezien de ouderdom van veel van die hulzen is het aannemelijk dat er destijds loodhagelkorrels in verpakt zaten (foto 03, 04). Uiteindelijk werden er meer dan 350 hulzen rondom dat kleine plasje gevonden, maar dit is ongetwijfeld slechts een fractie van het werkelijke aantal. Ik heb er namelijk van afgezien om de hele oever om te gaan spitten en de soms tientallen centimeters dikke ingedroogde baggerlaag minutieus af te zoeken. Dit tableau volstond wat mij betreft" (foto 05).

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden>
Foto 4

Het in het veld achterlaten van lege munitiedozen en patroonhulzen is absoluut geen zeldzaamheid, al gaat het ons te ver om daar alle jagers van te betichten. Maar om een voorbeeld te noemen: uit de ondiepe randmeren langs de vroegere Utrechtse- , Gelderse- en Overijsselse IJsselmeerkust zijn beslist rondom de talloze jachthutten zonder veel moeite kruiwagens vol patroonhulzen op te diepen. Daar bevindt zich ongetwijfeld een schatkamer aan bewijslast. En daar niet alleen!

jachtmisstanden
Foto 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ondertussen in Maas en Waal
update #2 d.d. 01-09-2012

Onze verslaggever vindt het tijd worden om de wildgroei van de als faunabeheer gecamoufleerde hobbyjacht op klein wild en gevogelte open en bloot aan het daglicht te brengen. Daarom trok hij in de laatste week van augustus de velden in en wist met zijn camera een kleurrijk tableau bijeen te schieten. Hier volgt zijn beeldverslag.

In het eerste deel van deze nazomerreportage uit het stroomgebied van onze grote rivieren (foto 01) werd al de volstrekt verwerpelijke pretjacht op eenden genoemd. Hoewel de eendenstand bijna overal in ons land zorgelijk is afgenomen en de dieren zich steeds meer terugtrekken op de weinige veilige plaatsen zoals in eendenkooien en op parkvijvers (foto 02), worden er door de zgn. 'faunabeheerders' openlijk hutten gebouwd langs weteringen (foto 03) en heimelijk schietplassen gegraven in natuurgebieden. U wilt niet weten wat er in en rondom zulke fusilladeplaatsen al niet te vinden is en daarom werd er een en ander bijeen gezocht (foto 04). Wie zei daar ook alweer dat jagers zulke grote natuurliefhebbers zijn? Nooit wat van gemerkt!


jachtmisstanden
Foto 1

eendenkooi
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

De eendenjacht speelt zich voornamelijk af in de gevorderde avonduren en is daardoor moeilijk fotografisch vast te leggen. Vanaf de invallende schemering (foto05) tot in volslagen duisternis (foto 06) knalt men letterlijk op alles wat overvliegt en wat op een eend lijkt. Niet alleen de wilde eenden en de gedomesticeerde parkvogels vallen ten prooi aan die slachtpartijen, maar ook krakeendjes, slobeenden en andere beschermde soorten die zich tussen de gewone eenden ophouden (foto07). Ook meerkoeten (foto08) zijn dikwijls de gebeten hond, want jagers vinden die vogels onsympathiek en dus schadelijk. En datzelfde geldt ook voor de nijlgans (foto 09) en Ķ..Ķ ach, feitelijk voor alles wat kan vliegen en groter is dan een spreeuw! Daarin wilde immers de nieuwe Wet Natuur van Bleker en zijn diervijandige CDA-VVD coalitie gaan voorzien.

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9


Als een oplettende jachtcriticus in de ochtenduren dan ook gaat rondneuzen in de buurt van een eendenschiethut, dan kan het bijna niet missen of hij doet vervelende ontdekkingen (fotos 10 en 11). Want een jachthond is ook maar een dier (foto 012) en aangeschoten eenden komen soms honderden meters verderop pas naar beneden. Net als ganzen trouwens. Of duiven. Of kraaien!

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

Al die dieren maken sinds de barbaarse kabinetten Balkenende in ons land zware tijden door en onder het huidige kabinet werd het allemaal alleen maar erger. Het excessief afschieten van ganzen wordt zelfs niet langer beschouwd als jacht, maar als schadeafschot. Respectlozer kan er al niet met deze edele dieren worden omgesprongen (foto's 013 en 014).

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto14

In het rivierenland zijn trouwens de korenvelden al wel op een deugdelijke manier 'omgewerkt', maar desondanks tonen de ganzen nog veel interesse in de graanresten (foto 015). Dit is dus het voorland voor Schiphol, mijnheer Atsma!
Dat het voor de voet jagen niet is beperkt tot herfst en winter werd duidelijk gedemonstreerd door een Brabants tweetal, dat op een snikhete augustusmiddag gewapend door de graslanden trok. Er bleek eens te meer hoe nuttig het kan zijn om zichzelf als jager te camoufleren bij het in beeld brengen van de jacht (foto's 016 en 017).
Toch blijft het altijd ook erg belangrijk om acht te slaan op auto's die geparkeerd staan in het buitengebied (foto 018). Dat levert soms dubbel succes op (foto 019)!

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16

jachtmisstanden
Foto 17

jachtmisstanden
Foto 18

jachtmisstanden
Foto 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ondertussen in Maas en Waal
een update d.d. 27-08-2012

Vanaf april 2012 was onze aandacht vooral gericht op de vreselijke wantoestanden in Waterland- Oost, waar hobbyjagers zich in de ouverture tot het weerzinwekkende Atsma-massacre op een beestachtige wijze uitleefden op de ganzen. Daarna eiste de Schiphol-problematiek veel tijd en energie op en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Maar ook in de jachtvelden tussen Maas en Waal tiert de barbarij nog altijd welig.

Nu ook daar het rijpende graan geoogst is gaan de zogenaamde faunabeheerders massaal te veld om zoveel mogelijk duiven aan flarden te knallen en leven zij zich ook uit op wilde eenden, waarvan het jachtseizoen op 15 augustus geopend is. Hoewel jagen vanaf een uur na zonsondergang wettelijk verboden is, hoort onze verslaggever het avond aan avond vanuit alle windrichtingen knallen. Tot in volslagen duisternis! Daarom ging hij op 25 augustus poolshoogte nemen. Houtduiven eten graag rijpende granen en doen daarmee nauwelijks schade aan op stam staand koren, omdat de vingerhoed vol korrels die zij per individu uit de aren pikken om hun krop te vullen, volkomen in het niet vallen bij het morsgraan dat in ieder geval op de grond terecht komt voordat de maaidorsers komen. Bij dat dorsen wordt meer graan gemorst dan duizenden duiven zouden kunnen nuttigen en daarom bezoeken ook ganzen, eenden, mussen, vinken, spreeuwen, kraaiachtigen, bruine ratten, woelratten, bos- en veldmuizen na de oogst in groten getale de stoppelvelden. Het schade -argument dient dan ook uitsluitend om de plezierknallerij mogelijk te maken (foto 01).

jachtmisstanden
Foto 01

Pittoreske dorpjes en schiethutten
Omdat Altforst een beladen klank heeft als het om jachtmisstanden gaat, werd daar een begin gemaakt met de reportage. Dat bleek letterlijk een schot in de roos te zijn, want pal tegen dit pittoreske dorpje aan stond op een stoppelveld een schiethut van camouflagenet te wapperen in de harde zuidwester, terwijl donkere wolken het uitspansel een onheilspellende aanblik gaven (foto 02). De hut was geplaatst op een dermate geringe afstand tot de eerste bebouwing van het dorp (op de kop af 180 stappen), dat de vraag zich opdringt of dit wel geoorloofd is (foto 03). In ieder geval werd van bewoners vernomen dat veel mensen zich ergeren aan de luide salvo's, die vaak van 's ochtends vroeg tot laat in de avond door de dorpskern galmen. Maar de jagers zeggen daar geen boodschap aan te hebben. Zij hebben een jachtakte en vrijstelling en daarmee basta!

jachtmisstanden
Foto 02

jachtmisstanden
Foto 03


Zinloos gedood en achtergelaten
Ook bij het dorp Puiflijk was het raak. Op amper honderd meter vanaf de periferie van deze bebouwde kom werden, aan de rand van een tarweveld dat vorige week gedorst is, twee jachthutten aangetroffen (foto 04). Vlakbij een daarvan lag het verse kadaver van een jonge kraai (foto 05), zinloos gedood en achteloos achtergelaten. Toevallig beschikt onze verslaggever over een foto die bij deze plaats delict werd gemaakt toen er in op stam staand graan op duiven werd geschoten (foto 06). Deze Bergharense jachtopziener (dezelfde waarvan sprake is in de reportage van 25.02.2012) was toen vergezeld van een kompaan die zich vruchteloos tussen het riet probeerde te verbergen (foto 07) en zich verplaatste in een VW Caddy (foto 08).

jachtmisstanden
Foto 04

jachtmisstanden
Foto 05

jachtmisstanden
Foto 06

jachtmisstanden
Foto 07

jachtmisstanden
Foto 08

Boa's bejegenen tegenstanders
Wij besteden hieraan nu aandacht omdat het dezelfde boa betrof die in februari 2012 alle meldingen via 144 letterlijk heeft verkracht en dreigementen tegen onze verslaggever heeft uitgesproken.
Zover onze informatie reikt was het dezelfde persoon die op zaterdagmiddag 15.08.2009 onder Puiflijk eensklaps begon te schieten nabij een weiland waarin pony's graasden. De dieren raakten in paniek en enkele belanden in het prikkeldraad. De toegesnelde bejaarde eigenaar protesteerde tegenover de schutter en werd daarbij dermate schandelijk bejegend dat hij onwel werd, een hartstilstand kreeg en ter plaatse is overleden. Op dinsdag 18 augustus (het voornoemde slachtoffer stond nog boven aarde) stelde onze verslaggever vast dat die jager weer op dezelfde plaats met zijn verwerpelijke activiteiten doende was. Hij dringt aan op heropening van het proces verbaal dat ter plaatse moet zijn opgemaakt van dit tragische overlijdensgeval. En hij spreekt de wenselijkheid uit dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Want dat schijnt destijds niet gebeurd te zijn!

Inklapbare jachthutten in de mode
Ook in de nabije omgeving van het dorp Alphen aan de Maas werd langs een graanstoppelveld een schiethut gevonden, waarbij zich een dermate grote groep duiven concentreerde dat het wel duidelijk was dat er voer moest zijn uitgestrooid (foto 09). Omdat het tegenwoordig bij veel jagers in de mode is om inklapbare hutten te gebruiken, mag worden aangenomen dat de werkelijke jachtdruk op volkomen onschuldige opruimers van oogstafval vele malen hoger is dan bij deze ronde werd vastgesteld. Het zal dan ook zeker onze aandacht blijven houden. Tijdens deze quick-scan schonk onze verslaggever ook aandacht aan andere vormen van zichtbare jachtuitwassen. Zo bleken de chique ganzenjachthutten bij Altforst (foto 10) alle zes nog aanwezig te zijn. Duidelijker kan niet worden aangetoond dat dit niets met schadebestrijding van doen heeft. Er werd dan ook van afgezien om al die locaties opnieuw te fotograferen. Dat komt later wel!

 

jachtmisstanden
Foto 09

jachtmisstanden
Foto 10


Geen wetgever die het ziet, geen handhaver die zich erom bekommert
Langs de Oude Wetering / Schiplei in de gemeenten Druten en West Maas en Waal staan op veel plaatsen permanente hutten (foto 11) ten behoeve van de volstrekt zinloze hobbymatige slachtpartijen onder wilde eenden, smienten en talloze exemplaren van niet bejaagbare soorten. Want in volslagen duisternis is iedere eend immers gewoon een eend. Geen wetgever die het ziet en geen (zelfjagende) handhaver die zich erom bekommerd. Ons land is na vier kabinetten Balkenende en twee jaar Rutteafbraak het predicaat 'beschaafd' allang niet meer waard! Gelukkig waren er ook nog faunistische opstekertjes. Zo bleken de Nijlganzen in het Leeuwense Veld goed geboerd te hebben (foto 012) en waren er tussen Dreumel en Maasbommel enkele langbeenfamilies aanwezig (foto 013). Bij Hernen ten slotte bleek een verweesd ganzenkind zich thuis te voelen tussen het Franse Blonde d' Aquitin vee (foto 014). Als dat maar goed afloopt!


jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Fotoshoot 29 februari, ook voor ons een schrik(kel)dag

Hieronder de fotoshoot behorende bij het artikel van 29 februari.


Eerst natuurlijk de auto verstoppen...


Opnieuw twee auto's gespot, ook hier waren weer duidelijk de sporen te zienDe hut werd weer opgehaald en ingeklapt, alsof er niets aan de hand is

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maar de drie als lokkers omhoog gezette dode Kolganzen sneden me wel door de ziel

Zaterdag 25 februari 2012 - De dag begon met potdichte mist, maar desondanks gaven de vele tot in de bebouwde kom hoorbare geweerschoten er blijk van, dat de Maas en Waalse jagers hun belangrijke taak van schadebestrijders alweer met verve ter hand hadden genomen. Het leek potjandorie Sicilie, Kreta of Malta wel. Zelfs onder de wol steeg het schaamrood me naar de konen!


Toen het voldoende licht was voor een geslaagde fotoshoot toog ik dan ook broodnuchter te veld en zag in het Leeuwense Veld bij het hutje dat op vrijdag de 10e door de roodharige muskusrattenvanger als fusilladehinderlaag werd benut, een onmiskenbaar tweebenig voetspoor in het berijpte gras langs de wetering in de mist verdwijnen. De bijbehorende witte Peugeot- bestelauto trof ik aan op het erf van de naburige melkveehouderij... Lees hier meer over de verschrikkelijke taferelen rondom de Maas en Waal.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Update: Alweer geen schrikmiddelen!

19 februari 2012 - Vanochtend betrapte ik vier jagers in Crocodile Dundeyoutfit in hutjes achter een nieuwe boerderij tussen Afferden en Deest. Die hutjes staan aan de rand van een boomkwekerij langs een zojuist dik met drijfmest geinundeerd grasland (2 stuks) en tussen een maisstoppelveld en een stuk permanent grasland.


Geen schrikmiddelen! De auto's stonden achter op het erf dus ik gebruikte de telescoop om de kentekens af te lezen. Dat lukte van drie auto's, want de nummerplaat van de 4e was niet in beeld te krijgen.

Wel in beeld kreeg ik een gewonde kolgans, die men vast had gezet vlakbij een van die hutjes. Ik kreeg heftige aandrang om daarheen te gaan, maar de boer die met een riek op zijn graskuil doende was vlak naast de geparkeerde auto's deed me besluiten om via 144 alarm te slaan. Dat werkte prompt, net als mijn kort tevoren uitgevoerde opzichtige camera-acties. Men brak onmiddelijk op, zodat ik vast kon stellen dat de totale buit twee dode en dat ene nog levende kolgansje betrof. Omdat de telefonische aangifte enige tijd in beslag nam heb ik het einde van die aangeschoten stakker niet kunnen volgen, maar volgens mij hebben ze het dier gewoon doodgeslagen. Enfin: ik volgde met de kijker de hufter die met zijn buit uit dat hutje kwam en kon dus meteen aan de meldkamer zijn kenteken doorgeven. Natuurlijk zullen ze gevieren ontkennen en desnoods de boer als medegetuige opvoeren, maar ik heb mijn ooggetuigeverslag wel op het moment supreme (en met de kijker gericht op de Plaats Delict) doorgegeven. En twee uur later op verzoek herbevestigd. Dat zit dus in de molen en mag wat mij betreft juridische vervolging krijgen.

De rest van mijn surveillance door Maas en Waal leverde maagdelijke jachthutten op, al twijfel ik of er in het Appelternse Veld toch niet gejaagd is. Daar trof ik namelijk kakelverse terreinbanden- en laarzensporen aan op het slag van een weiland waar een rietmathut staat. Als er daar inderdaad gejaagd is, dan moet er op rietganzen geschoten zijn, omdat er al twee weken een grote groep oostelijke toendraganzen dagelijks op dat perceel foerageerde waarvan ik geen spoor meer gewaar werd. Die groep vond ik na enig zoeken in behoorlijk getresste staat terug in het Woerdse Veld (Zuiderblok) onder Altforst. Er zaten meerdere aangeschoten ganzen in die groep!

De middag besteedde ik aan een controle van de Midden Betuwe ter weerszijden van de A50. In de Meilanden tussen Valburg en Homoet werd een op de rug liggende Tesselaar gezien op een perceel dat via een doodlopende landweg te bereiken was. Aan het eind van dat pad ontmoette ik de eigenaar van een achttal Sheltlandpony's, van wie ik vernam dat de schapen eigendom zijn van een in Ewijk woonachtige boer en gister ter plaatse door de zoon van de eigenaar waren ingeschaard. Hij vergezelde me naar de plaats waar het door mij getraceerde dier zich bevond, maar naast dit dier bleken er in deze wei nog twee andere ooien op hun rug te liggen. Wij hielpen de dieren weer in de benen.
Gaande het gesprek met de man liet ik mij ontvallen dat ik woensdag jl onder Dodewaard en met hulp van passerende Sita-medewerkers twee op hol geslagen paarden terug in de wei had gedaan. Hij vroeg mij, of dat een groot bruin paard en een kleiner gevlekt dier geweest waren. Dat was inderdaad het geval en hij had over dit voorval vernomen van een bevriende paardenhouder, die de eigenaar van deze paarden bleek te zijn.

Ik heb hem er op gewezen, dat natuur- en dierenbeschermers door boeren worden verguisd als linkse hobbyisten en werkschuw tuig, maar dat anonieme en geheel vrijblijvende reddingsoperaties voor ons aan de orde van de dag zijn. Ik heb hem mijn kaartje gegeven en erbij verteld, waar wij ons werkelijk mee bezig houden.
Want ik heb al heel wat landbouwhuisdieren in prikkeldraad, heg, sloot of buiten de wei zien belanden dankzij hobbyjagers. Maar nooit zag ik een jager zich om enig schaap, geit, paard, pony, kalf, pink, vaars of koe bekommeren!
Jagers werden er vandaag in de Betuwe niet meer aangetroffen.
Het kan ook niet altijd kassa zijn!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sjieke hutten rond Altforst

16 februari 2012 - Vanochtend was het mistig, maar de H.H.Jagers waren ter plaatse. Dat is te zeggen, die muts van eergister zat nu in de hut met het blauwe plastic die ik eergister vastlegde in het Neersteindse Blok, 2 km benoorden de plek waar hij dinsdag met die besnorde pet was. Ik heb even de situatie vastgelegd.

Geen schrikmiddelen en absoluut geen zicht om soorten te kunnen herkennen. Hij was not amused en begon me uit te schelden voor luie werkloze en meer van dat standaardjargon van verstandelijk beperkten. Ik wist niet waarover ik het had, etcetera. En ik moest maken dat ik van particulier terrein af kwam. Maar zoals te zien is stond zijn suv op de duiker voor de ingang van de wei en die duiker is van het Waterschap. Net als de toerit vanaf de Zegeweg, nog geen vijf meter van me af, Ik stond namelijk achter zijn auto te fotograferen!

Ik ben maar niet gaan kijken of er buit in de hut lag, want aan alle sporen te zien die ik eergister fotografeerde haalt men die per auto op na de jacht. Ik achtte hem in staat om telefonisch versterking op te roepen bij aanliggende boeren en die lol gunde ik hem niet. Want het weggetje is makkelijk te blokkeren! Ik denk dat dit van die hoge aanbesteders zijn, die de kleine jagers er overal uit drukken. Want in de 40 jaar dat ik hier al kom zag ik nooit zoveel en zulke sjieke hutten rond Altforst.

jachthut 03

jachthut 04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Als je haar maar goed zit....

14 februari - Die pet vroeg of zijn haar goed zat en ik zei: "kan ik niet zien want je pet staat erop. Vraag je vrouw of ze er een tonseltje in wil knippen! Ik schudde hen netjes de hand en stelde me voor als Ganzenbescherming Nederland. Vroeg die muts of ik soms professor was. "Nee", zei ik , "hoezo?" Ik ben automonteur! Maar eigenlijk ook wel een beetje professor. Ach weet je: ik ben van alle markten thuis!"

Inmiddels heb ik de strategie overdacht. Wellicht de volgende: Ik fotogtafeer alle jachthutten in Maas en Waal, verzamel zoveel mogelijk gegevens en we doen Aangifte tegen de Wbe Maas en Waal. En daarnaast ook tegen de overkoepelende Fbe Gelderland en GS van Gelderland omdat men willens en wetens bij bevroren uiterwaarden niks tegen de jacht heeft ondernomen.

jachthut 01

jachthut 02

Jachthutten worden steeds luxer...

jachthutten

4 op een rij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onder het mom van jachtjolijt of schadeafschot worden beschermde vogels afgeschoten!

Door een van onze vrijwilligers, een verslag - 14 februarui 2012 - Vanochtend deed ik twee fotoshoots. Eentje om de ijstoestand in de uiterwaarden vast te leggen. Zo zien de uiterwaarden langs Waal, Rijn, Lek en IJssel er overal uit en ook op veel plaatsen langs de Maas. De ganzen moeten dus wel naar het binnendijkse gebied komen. En eentje om bij Altforst die jagers te betrappen in de hutten die ik zaterdag al vastlegde.

12 februari - Vanochtend vroeg waren er 3 jagers aan het schieten tussen Druten en Afferden die ik een tijdje met de telescoop observeerde. Een ervan was Van Hout van de KNJV. Toen ze mij zagen braken ze op en leken niks geschoten te hebben. Ik zal straks dus de hutten en omgeving ervan controleren. Intussen hoorde ik ook schoten in het Deestse Veld maar kennelijk zijn de lieden telefonisch voor mij gewaarschuwd want toen ik daar kwam trof ik enkel nog banden- en bloedsporen bij de hutjes aan.

Bij Altforst was het wel raak en daar kon ik een mooie shoot maken en ook de meldkamer bellen. Die vent wilde niet op de komst van de politie wachten maar dat hinderde niet zei de telefonist. Ze hadden via het kenteken zijn adres! Ik heb er op gehamerd dat schadeafschot alleen mag als schrikmiddelen falen en dat hoog overvliegende dieren niks met schadebestrijding van doen hebben. En ook deze vent zat puur voor zijn lol op hoog overvliegende ganzen te knallen. Nota bene met een kogelbuks zoals op de foto te zien is.
Ik vraag mij af hoe ver jagers kunnen gaan voordat Den Haag ingrijpt. Deze kerel loopt verdikkeme in een sneeuwcamoujas zogenaamde schade te bestrijden.
Te krankzinnig voor woorden!


Een man in sneeuwcamoujas om de zogenaamde schade te bestrijden.
De ijstoestand in de uiterwaarden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Een van onze vrijwilligers trekt de velden in op zoek naar de misstanden van jagend Nederland... Dat er van fatsoen vaak geen sprake is legt hij op weergaloze wijze vast... Inmiddels is hij langs vele plaatsen geweest. Onder andere Maas en Waal, het Betuwse land en de Waterlanden.

Bekijk hier ook de fotoreportages van:

Waterland


SchipholproblematiekDownloads...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Betreft hobbymatige jacht op beschermde diersoorten onder voorwendsel schade-afschot
- Brief aan staatssecretaris H. Bleker


Schadeafschot onder valse voorwendselen 2
- Brief aan de Tweede Kamerfracties CU, PVDA, PVV, PvdD, D'66, SGP, GroenLinks
- Fotobijlage t.b.v. brief Tweede Kamerfracties


- - - - - - - - - - - - - - - - -
Onder het mom van jachtjolijt of schadeafschot worden beschermde ganzen afgeschoten. Wij voeren een quick-scan uit over de Gelderse Rivierengebied. Lees en bekijk hier:
- Hobbyjacht onder schadedekmantel

- Brief aan de vaste commissie van EL&I
- Fotobijlage brief jachthutten


Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl