Ganzenbescherming Nederland
Schiphol
Lees hier alles over G7, Jachtmisstanden en Veluws wild
Dossier Jachtmisstanden
Dossier
Veluws Wild

Richard de Mos: 'Het natuurbeleid in Nederland is toe aan glasnost en perestrojka'

Laten we eerlijk zijn, Staatsbosbeheer is een log orgaan geworden dat steeds vaker ver afstaat van de realiteit en zich om draagvlak geen jota bekommert. Dat stelt Richard de Mos, Kamerlid voor de PVV.

Het was een roerig weekje in Staatsbosbeheerland. Middels een artikel in het Algemeen Dagblad en een item in het televisieprogramma Nieuwsuur had ik, de 'natuurbarbaar' van de PVV, het in mijn hoofd gehaald om te komen met een voorstel om Staatsbosbeheer, onder strikte voorwaarden, via aandelen te verkopen.

Echter, wie goed kijkt, ziet dat het voorstel van de PVV voortborduurt op ingezet beleid. Want in het Regeerakkoord staat dat gronden van Staatsbosbeheer buiten de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) moeten worden verkocht. Zo verklaarde de woordvoerder van Staatsbosbeheer, Joke Bijl, op 29 oktober 2010 dat de verkoop van terreinen in stedelijk gebied financieel interessant zijn voor verkoop. En was het niet Staatsbosbeheer zelf die gronden wil verkopen op de Waddeneilanden?

En laten we eerlijk zijn, Staatsbosbeheer is een log orgaan geworden dat steeds vaker ver afstaat van de realiteit en zich om draagvlak geen jota bekommert.

Want ondanks protesten van bewoners kapt Staatsbosbeheer, in een bijna niet te stoppen wens naar heide, hele bossen om, zoals bij het project Heiderijk nabij Nijmegen. Was het niet Staatsbosbeheerdirecteur Chris Kalden die de Zeeuwen, met 1953 nog vers in het geheugen, tegen de schenen schopte door actief te pleiten voor ontpoldering in Zeeland?

En was het recentelijk niet Staatsbosbeheer die tegen de eigen baas, staatssecretaris Henk Bleker, inging bij het project Oostvaarderswold? Bleker noemde de werkwijze van de met bijna 100 miljoen euro per jaar gesubsidieerde boswachtersclub 'een staat in een staat'.

Juist om te komen tot een efficienter natuurbeheer, heb ik in het verleden al eens gepleit voor een fusie tussen de drie grote terreinbeherende organisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De 12 Landschappen. Dat kan kostenbesparingen opleveren in de apparaatskosten, zoals de vorstelijke salarissen van de directeuren. Helaas haalde de door mij ingediende motie geen meerderheid.

Lente
Maar het is lente en bij de pakken neerzitten, is niet mijn sterkste kant. Daarom een nieuw idee om de natuur in ons land vitaler te maken. De gronden van Staatsbosbeheer uitgeven in aandelen. Hoe mooi kan het zijn als opa en oma hun kleinkinderen bij een verjaardag een aandeel natuur cadeau kunnen doen? Of dat bedrijven willen investeren in het beheren van natuur? Een andere mooie bijkomstigheid, is dat de miljoenen euro's per jaar aan subsidie anders besteed kunnen worden, ten tijde van crisis geen gekke gedachte.

Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer kreeg ik gelukkig bijval van staatssecretaris Bleker. Hij heeft toegezegd voor de zomer te komen met een notitie waarin de kansen van particulier groen geld, het mede-natuureigenaarschap van de burger en een grotere betrokkenheid van de bevolking bij natuur worden opgenomen. Ook CDA en VVD toonden zich welwillend.

De PvdA, maar met name de SP waren nog niet toe aan wat nieuws. De socialisten toonden aan zich nog in de tijd van de Trabant en de Kolchozen te wanen, de tijd waar Vadertje Staat alles moest regisseren. Tegen hen zeg ik; die tijd is voorbij! Het natuurbeleid in Nederland is toe aan glasnost en perestrojka.

Richard de Mos is namens de Partij voor de Vrijheid lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

bron: Volkskrant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gesjoemel met tellen van reeen in Drenthe

In Drenthe is het tellen van reeen jarenlang niet goed gedaan. Wildbeheereenheden telden stelselmatig te veel reewild, waardoor ze machtigingen kregen om extra dieren te schieten. In een voorbeeld week het aantal getelde reeen 25 to 30 procent af van de in eerste instantie opgegeven aantallen.

''Het tellen en de daarop gebaseerde jacht mag niet gebeuren op basis van dubbele streepjes.''

Lees hier de vragen van GroenLinks en het daarop volgende antwoord van staatssecretaris Bleker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geen jacht op kolgans en grauwe gans

De grauwe gans en de kolgans worden niet vrij bejaagbaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie van Anja Hazekamp en blokkeerde hiermee het voornemen van staatssecretaris Bleker om de jacht op deze ganzensoorten te openen. Daarmee voorkomt de Partij voor de Dieren dat jagers vrij spel krijgen bij het doden van deze beschermde inheemse soorten.

Met de nieuwe wet natuur opent Bleker letterlijk het vuur op de grauwe gans en de kolgans. Volgens de huidige regels zijn vijf diersoorten vrij bejaagbaar: hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven. De staatssecretaris zou ook de ganzen vrij bejaagbaar willen maken. Het kabinet doet alsof het dan makkelijker en goedkoper wordt om de ganzen te beheren en schade te voorkomen, maar verzwijgt dat de jacht natuurlijke processen vooral verstoort en zeker niet reguleert. De beperking van de hobbyjacht waar dierenbeschermers jarenlang voor gestreden hebben, zou in een keer aan flarden worden geschoten.

De Partij voor de Dieren is tegen deze ganzenjacht, omdat afschieten van dieren geen enkele garantie biedt voor een afname van aantallen ganzen in de toekomst en evenmin voor minder schade aan landbouwgewassen. Uit onderzoek door gedragsbiologen is gebleken dat onwelkome gasten met relatief simpele methodes wel structureel uit bepaalde gebieden te weren zijn.

Anja Hazekamp: ''Het afschieten van ganzen is een voorbeeld van kortzichtig beleid, want het lost niks op. Het bejaagbaar maken van de kolgans en de grauwe gans zou een enorme sprong terug in de tijd zijn. Jacht is zinloos, wreed en leidt niet tot minder schade. De regering mag de belangen van een select groepje hobbyisten dat het leuk vindt om op dieren te schieten niet laten prevaleren. Ik ben blij dat de Kamer er vandaag een stokje voor heeft gestoken.''

Staatssecretaris Bleker heeft zich bij herhaling uitgesproken voor het fors uitbreiden van het aantal bejaagbare soorten. Door deze motie aan te nemen heeft de Kamer hem op voorhand tot de orde geroepen. De motie werd gesteund door SP, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV.

bron: PvdD, 27/03/1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Antwoordbrief van de Staatssecretaris: Uitvoering moties betreffende ganzen

Met dit schrijven informeer ik u over resultaten van de gesprekken met de 7 partijen van het ganzenakkoord (G7) en Interprovinciaal overleg (IPO).
Tevens geef ik, mede namens mijn ambtsgenoot van Infrastructuur en Milieu,
aan hoe er uitvoering wordt gegeven aan de hieronder genoemde moties.
Lees hier hoe de brief verder gaat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De rechter heeft gesproken!

Na een rechtzaak die de Faunabescherming tegen de provincie Utrecht heeft aangespannen heeft de Raad van State bepaald dat er geen ganzen mogen worden vergast. Helaas mogen de Nijlganzen die niet onder de Europese Vogelrichtlijn vallen en "lastig" zijn volgens de Raad van State wel worden vergast.

Schiphol - Staatssecretaris Atsma gaf eind vorig jaar aan de vogels die het vliegverkeer bij Schiphol in gevaar brengen te willen vergassen. Als ganzenbescherming Nederland hebben wij evenals vele andere partijen op onze eigen wijze druk uitgeoefend op de politiek. De uitspraak die nu gedaan is heeft vele gevolgen voor de eerdere plannen. Zo mogen de meer dan 180.000 ganzen die er 'teveel' zijn, in ieder geval niet worden vergast.

In de Volkrant was te lezen dat Nijlganzen die overlast en schade veroorzaken, mogen worden gevangen en vergast worden, maar dat geldt niet voor brandganzen, Canadese ganzen en grauwe ganzen. Gelukkig is het vangen en vervolgens vergassen van ganzen bij Nijlganzen moeilijk. Nijlganzen leven veelal in paartjes en in de winter in kleine groepen. Vangen en vergassen kan alleen toegepast worden op grote concentraties ganzen.

De Raad van State is het met de provincie eens dat nijlganzen niet onder de Europese Vogelrichtlijn vallen, omdat deze vogels niet van nature in Nederland voorkomen maar door mensen hiernaartoe zijn gehaald. De andere ganzen vallen wel onder de richtlijn en zijn dus beschermd.

Ganzen veroorzaken veel schade op landbouwgronden. Om die reden gaf de Faunabeheereenheid Utrecht toestemming om tussen mei 2010 en oktober 2013 de vogels te vangen en ze te vergassen. De Faunabescherming kon zich daar niet in vinden en maakte bezwaar. De rechtbank in Utrecht gaf de Faunabescherming grotendeels gelijk, waarna de provincie Utrecht besloot naar de Raad van State te stappen.

Ook voor Schiphol heeft dit gevolgen. Aangezien de uitspraak van de Raad van State geldt voor het hele land. Zij maakt hier geen onderscheid tussen de verschillende provincies. Staatssecretaris Atsma gaf eind vorig jaar aan de vogels die het vliegverkeer bij Schiphol in gevaar brengen te willen vergassen, maar de uitspraak van Raad van State heeft ook voor de luchthaven gevolgen. Ervaringen uit het verleden leren dat het vergassen van ganzen op geen enkele manier zal bijdragen aan een oplossing voor een eventueel ganzenprobleem, ook niet rond Schiphol.
Er zal aan de bron moeten worden gewerkt aan een oplossing om Schiphol 'gansvrij' te houden. Deze oplossing ligt ons' inziens in het anders gebruiken van de gronden rondom Schiphol. Andere gewassen verbouwen en zeker geen natuurgebieden aanleggen in de aanvliegroutes van Schiphol.

Al jaren geleden lagen er rapporten waar al soortgelijke conclusies te lezen waren. Als alle verloren tijd nu eens gestoken was in deze adviezen in plaats van het instand houden van de hobbyjager, hadden we wellicht nu geen probleem gehad.

Gebruikte bronnen: Faunabescherming en Volkskrant.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reactie op wetvoorstel Nieuw Natuurwet

Onlangs is de tekst van de Nieuwe Natuurwet gepresenteerd op de website van de overheid: Overheid.nl aangezien de tekst een voorstel is staat het een ieder vrij te reageren op het wetsvoorstel. Ganzenbescherming heeft natuurlijk haar licht over de tekst laten vallen en een commentaar teruggestuurd.

Vrijwel alle voorgestelde wijzigingen in de tekst van de Nieuwe Natuurwet vormen een barbaarse slag in het gezicht van allen die zich, gedurende meer dan een eeuw, hebben ingezet voor een zorgvuldig en gewetensvol behoud en beheer van onze natuur.

De tekst van de Nieuwe Natuurwet - Klik hier en lees de tekst
Reactie Ganzenbescherming Nederland - Klik hier en lees onze reactie


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brief aan de Tweedekamerfracties van alle partijen over de plannen van de
staatssecretaris voor massamoord op ganzen


Alle partijen zijn aangeschreven met de vraag een standpunt in te nemen t.a.v. van de vergassingsacties die staatssecretaris Henk Bleker wil toestaan. Het verbod op vergassen van ganzen met Co2 gas staat de geplande massamoord op de ganzen in de weg sinds de KNJV zich ogenschijnlijk heeft afgescheiden van de zogenaamde Ganzen-8.

We hebben elke partij een brief geschreven met daarin feiten en onze geluiden. Lees hieronder alle brieven:

- Motietekst PvdD
- Brief aan het CDA

- Brief aan D66
- Brief aan GroenLinks
- Brief aan de PvdA
- Brief aan de PvdD
- Brief aan de PVV
- Brief aan de SGP
- Brief aan de SP
- Brief aan de Vogelbescherming


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brief aan Partijbestuur CDA over de normen en waarden van het Natuurbeleid van staatssecreteris Henk Bleker

We hebben het partijbestuur van het CDA voor het CDA -congres een brief gestuurd over de ethiek, waar deze dan ook (niet) te vinden is, in het natuurbeleid van het CDA

Stichting Ganzenbescherming Nederland zet zich in voor het behoud van al het verdrukte en bedreigde leven en doet dit vanuit een Boeddhistische levensbeschouwing, waarin respect, eerbied en mededogen met al wat leeft centraal staan. Toen bijna tien jaar geleden uw partij opnieuw aan het bewind kwam en toenmalig premier Jan Peter Balkenende de, vanuit de VS geˆØmporteerde, Waarden en Normen als speerpunt van het 'nieuwe beleid' presenteerde, hebben wij daarvan met de nodige scepsis kennis genomen. Dat voorbehoud bleek al spoedig volkomen terecht... Lees hier de brief verder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brievenactie Faunafonds


Onlangs hebben we een brievenactie gehouden waarbij we het Faunafonds* hebben aangeschreven. Ze hebben gewezen op de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de Zorgplicht genoemd in de Flora en Faunawet.

Zorgplicht behoort een vanzelfsprekende beheersmatige activiteit te zijn welke logischerwijze voortvloeit uit het 'genot van de jacht'. Dit is niet iets wat wijzelf verzinnen, maar valt eenvoudig na te zoeken in letterlijk alle inhoudelijke geschriften welke er in meer dan een eeuw over de jacht in ons land het licht zagen. Toch bestond de wetgever het om dit uitermate essentiele aspect niet als basisvoorwaarde vast te leggen bij het opwaarderen van hobbyjagers tot faunabeheerders. Want daarbij zou immers een stringente Zorgplicht juist uitgangspunt en hoofddoelstelling behoren te zijn! Lees hier de brief aan het Faunafonds


* Faunafonds is het fonds dat verantwoordelijk is voor de uitbetalingen van de schaderegelingen voor boeren en tuinders ingeval van schade aan gewassen veroorzaakt door dieren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen

Door onkundig handelen van tot faunabeheerders opgewaardeerde hobbyjagers zijn populaties van Grauwe- en andere ganzen te groot. Afschot van duizenden ganzen dreigt terwijl bekend is dat deze gruwelijke daad niets zal oplossen. Ondertussen wordt de enige goede en vreedzame oplossing genegeerd. Teken nu de petitie tegen deze massamoord.

Onderteken de petitie op:
http://ganzenbescherming.petities.nl/


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stop de plannen voor de massamoord op ganzen. Ruim 100.000 tot 200.000 ganzen hebben het stempel ongewenst gekregen van de zogenaamde ganzen-7 Enorm geschrokken zijn wij van de deelnemende advocaat van de wilde vogels, die het doodvonnis van zijn eigen client tekent.


Acties op een rijtje

Hieronder de acties waar we sinds de oprichting van de stichting druk mee bezig zijn:

Wist u dat... We foto's aan het nemen zijn in verband met de Schipholproblematiek?

Wist u dat...
We weer druk bezig zijn met brieven schrijven, omtrent de zwijnenproblematiek in Epe, Peel en Kempen.

Wist u dat... De Raad van State heeft gesproken:
er mogen geen ganzen vergast worden, alleen de Nijlgans lijkt deze dans niet te ontspringen, deze valt niet onder de Europese Vogelrichtlijn.

Wist u dat... U alle brieven terug kunt lezen onder het kopje archief?

Brieven aan de staatssecretaris van ELI,
Henk Bleker als reactie op de voorstellen van de Ganzen-7. Stichting
Ganzenbescherming Nederland in spreekt tijdens raadsvergadering Den Haag over principevoorstel voor Dierenwelzijnsbeleid?

Brief en persbericht in samenwerking met diverse dierenorganisaties in reactie op voorstellen van Ganzen-7. Stiching Ganzenbescherming Nederland zich 24/7 inzet tegen het vergassen van de ganzen?

Productie film Stichting Ganzenbescherming Nederland een duidelijk geluid laat horen tegenover het kabinet?

Wist u dat... U een petitie kunt tekenen tegen het massaal doden van wilde ganzen?

Wist u dat... We samenwerken met belangrijke organisaties zoals de Faunabescherming, Partij voor de Dieren, Hofganzen en Akka's Ganzenparadijs?

Wist u dat... We met onze stichting verhuisd zijn naar de Zandpol? Ons adres vind u bij contact.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bekijk onze reportages in heel het land:

Schipholproblematiek

Veluws Wild
Jachtmisstanden

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl