Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Dossier: Ondertussen op de Veluwe

Dossier Maas en Waal


Dossier Veluwe - Deel #1 en #2
Dossier Veluwe - Deel #3 t/m #6

Dossier Veluwe - Deel #7 t/m deel #9
Dossier Veluwe - Deel #10 t/m deel #14

Dossier Veluwe - Deel #15 en verder
Dossier Veluwe - Deel #20 Een droom voor de Koning


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ondertussen op de Veluwe - update #9
"Van schandplek tot moordkuil: de naakte waarheid over de Veluwse afslachtbrigades"

Dankzij de totale uitholling van de Flora en Fauna Wet vinden er in Nederland sinds 2005 de meest onvoorstelbare en ondenkbare gruwelijkheden plaats tegenover de in het wild levende dieren. Door de smeerlapperijen die opeenvolgende kabinetten Balkenende zich aanmatigden, is onze totale inheemse fauna gedegradeerd tot kermisattractie voor bestiale lustmoordenaars, die zichzelf met het inhoudsloze predicaat faunabeheerder camoufleerden. Meer dan honderd jaar zorgvuldige en respectvolle omgang met onze natuur en al wat daarin leeft werd onder de huichelachtige vlag van waarden en normen de grond in gewalst door absoluut normloze barbaren, die zich Christendemocraten en Neoliberalen noemen. Land, volk, natuur en al wat leeft: tel uit je verlies en hoedt jezelf en je kroost voor het ontketende onbenul!

Voor het janhagel dat gewapenderhand huishoudt in onze natuur telt er namelijk slechts één waarde: namelijk het bedrag dat de poelier of restaurateur wil neertellen voor de kadavers die eens als sierlijke en trotse dieren onze natuur verlevendigden. Want een moordlustige hobby moet absoluut monetair rendabel zijn! Dat dit alles heeft kunnen gebeuren is niet alleen de verdienste van CDA en VVD, want dat zou veel teveel eer zijn voor deze beschamend immoreel en ongehoord barbaarse uitbeengenootschappen. Neen: nagenoeg onze voltallige volksvertegenwoordiging heeft ervoor gezorgd dat alles wat vanaf 1899 door gewetensvolle burgers werd opgebouwd, in amper tien jaar tijd naar de gallemiezen kon worden geholpen. Daarvoor past geen enkele vorm van waardering en het markeert dan ook de zwartste bladzijden van onze moderne geschiedschrijving. Maar nog altijd worstelt ons parlement met een verbijsterend gebrek aan overzicht, inzicht, begrip, voorstellingsvermogen en bovenal: daadkracht!

In het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd om via onze website de hoed en de rand van een groot aantal zaken fotografisch in beeld te brengen en te voorzien van deugdelijke tekst en uitleg. Dit deden wij vanzelfsprekend om de ogen van burgers te openen voor alle misstanden die onze natuur en fauna worden aangedaan, maar vooral om politiek en openbaar bestuur te voorzien van feitelijke informatie over de schanddaden waarvoor zij de eindverantwoording dragen. Echter: tot op heden pikte men er 'grosso modo' bitter weinig van op! Dat de maat van onbehoorlijk wanbestuur meer dan vol is kwam duidelijk tot uitdrukking in talloze van onze websitereportages. Denk daarbij aan de weerzinwekkend roekeloze Schiphol-machinaties en aan de barbaarse massamoord op Waterlandse ganzen door een crimineel handelende, liegende en bedriegende staatssecretaris. Uiteraard CDA! Ter afsluiting van dit ontluisterende jaar maakte onze verslaggever een lange voettocht door bossen en heidevelden in de gemeenten Epe, Hattem en Heerde en deed daar ontdekkingen waarbij zelfs hem de haren ten berge rezen. Wij bieden u zijn reportage dan ook graag aan ter bezinning en wensen u allen veel wijsheid en beschaving toe in het nieuwe jaar.

Vlakbij knooppunt Hattemerbroek bevindt zich het Geldersch Landschapobject Vuursteenberg (foto 1), dat wordt doorsneden door de altijd drukke autoweg A50. Dit natuurgebied grenst aan ASR-beleggingeigendom Landgoed Molencate, dat blijkens het toegangsbord een parel zou moeten zijn (foto 2). In mijn persoonlijke beleving valt echter het clandestiene bouwsel dat al binnen 15 minuten in het vizier kwam, allerminst als edelsteen op te vatten (foto 3, 4). Deze tokki-achtige hoogzit blijkt in gebruik te zijn bij een tweebenig zwijn, dat van alle consumpties welke hij tijdens zijn moordzuchtig verpozen placht te nuttigen, de duurzame emballage met gulle hand in het rondt strooit (foto 5). De kansel ziet uit op een wildweitje met zoel (foto 6)(015) en er vlakbij bevindt zich een liksteen (foto 7) bij een kunstmatig aangelegde extra zoel (foto7a). Op het wildweitje is rijkelijk met maïs gestrooid (foto 8). Die maïs deed direct denken aan het bijna-dodelijke ongeval dat in 2008 een Kampense bakker overkwam, toen hij ter plaatse op de A50 in de vroege ochtend in aanrijding kwam met een rotte overstekende zwijnen, die via een uitgestrooid maïsspoor op weg waren naar de Hattemse zijde van de autoweg. Gemakshalve bleken aan beide zijden van de weg de rasters onklaar gemaakt te zijn, maar het K.L.P.D. zag geen noodzaak om rechercherend en handhavend op te treden. Ons hele politieapparaat is namelijk door en door verkankerd door hobbyjachtbelangen! Daarom werden nauwgezet de A50-rasters en ook de bermen van de provinciale weg Hattem - Wezep, gecontroleerd. Daar bleek tot mijn niet al te grote verrassing maïs gestrooid te zijn bij de westelijke toegang tot de Vuursteenberg (foto 9).Aan de Hattemse zijde van de A50 werd een boers in elkaar getimmerde hoogzit gevonden(foto 10), vlakbij een dassenburcht (foto 11)(004) en met iets wat gelijkenis vertoonde met een half ingegraven val voor kleine marterachtigen op een steenworp afstand (foto 12). Het lijkt dan ook zaak dat alle objecten van Geldersch Landschap eens grondig binnenstebuiten worden gekeerd door zeldzame opsporingsambtenaren die zuiver op de graad zijn. Of desgewenst: door ons!

Dat het in de beboste delen van Artillerie Schietkamp 't Harde (foto 13,14) niet pluis is, was al jarenlang bekend. Dankzij tips die via het internet werden aangereikt kon dan ook letterlijk in een handomdraai een aantal wildkansels met toebehoren worden gevonden, variërend van geschakelde wildweitjes (foto 15, 16,17,18), fonkelnieuwe bouwsels met kraakverse inrichting in platgeslagen bospercelen(foto 19,20,21), tot in het bos aangelegde fusilladestroken met kansel, voerdoseeremmer en zelfs een afschotzitstok voor roofvogels (foto 22, 23, 24). Zó hondsbrutaal is men zelfs, dat er op amper een steenworp afstand van openbare wegen schaamteloos wetovertredende lokmiddelen worden opgesteld in de nabijheid van onverdekte wildkansels (foto 25, 26, 27, 28) en dat er open en bloot borstelsporen van afgeknald zwartwild midden op druk betreden wegen en paden liggen (foto 29). Omdat blijkens de bebording (foto 30) de naspeuringen ten behoeve van het bevoegd gezag geen enkele belemmering vormen voor een grondige voortzetting van het gratis recherchewerk ten behoeve van de reparatie van de Flora en Fauna wetgeving, werd de fotosafari voortgezet in een nog heftiger gedeelte van dit RIJKSEIGENDOM. Daarover meer in de slotrapportage van dit bewogen jaar 2012.

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7a

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16

jachtmisstanden
Foto 17

jachtmisstanden
Foto 18

jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20

jachtmisstanden
Foto 21

jachtmisstanden
Foto 22

jachtmisstanden
Foto 23

jachtmisstanden
Foto 24

jachtmisstanden
Foto 25

jachtmisstanden
Foto 26


jachtmisstanden
Foto 27

jachtmisstanden
Foto 28

jachtmisstanden
Foto 29

jachtmisstanden
Foto 30


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ondertussen op de Veluwe - update #8
"De Eper zwijnenzaak stinkt nog veel harder dan gedacht"

Op eerste kerstdag legden wij de belangrijkste routes bloot waarlangs opgejaagde zwijnen sinds ongeveer anderhalf jaar tot in de dorpskern van Epe kunnen verschijnen. Dat vindt vooral plaats ten noorden van de Officiersweg en het ultieme lek bevindt zich op het terrein van het Eper Bosbedrijf ter weerszijden van sportpark De Wachtelenberg.

Het zijn natuurlijke personen die jachtrechten pachten rondom vakantiepark de Jagerstee, in het Bervoetsbos en in het gemeentelijk bosareaal die ten volle aansprakelijk zijn voor alle malheur en die dus ook de kosten van schade, overlast en het plaatsen van rasterwerk zouden dienen te betalen. Desnoods via de hoofdaanstichter van alle ellende: de Faunabeheereenheid Veluwe of mogelijk zelfs via de vermogende Stichting de Eik, die vanachter schemerige coulissen dit hele debacle heeft gearrangeerd! Financiële en materiële aansprakelijkheid: daar zijn rechtspersonen immers ook voor bedoeld?

Toen wij na het copieuze vegetarische kerstdiner het plan de campagne voor tweede kerstdag bespraken, werd al snel duidelijk dat er vooral licht moest komen op de situatie bezuiden de Officiersweg. Daar waren ons gister namelijk zaken opgevallen die nader onderzoek ten volle konden rechtvaardigen. Want zolang het definitieve stelsel van Robuuste Verbindingszones nog geen wettelijk kader en ruimtelijk- planologische vormgeving heeft, zijn grondeigenaren en -beheerders gehouden om hun terreinen op een deugdelijke en adequate wijze van omrastering te voorzien. Zo niet, dan komen alle daaruit voortvloeiende (on)kosten voor hun rekening. Hoewel dit voor bepaalde inwoners van de gemeente en/of pachters van jachtrechten niet zal bijdragen aan een vreugdevolle kerst- en eindejaarsviering, besloten wij onder het genot van een alcholvrije Jachtbitter, dat op tweede kerstdag 2012 in Epe de onderste steen boven zou komen. En aldus geschiedde!

Bij het eerste ochtendlicht togen wij welgemoed op pad vanaf de Koekenbergweg en stelden bij De Leemkuil vast, dat daar geen sprake is van enig wildkerend raster tussen de landgoederen Tongeren en 't Wildholt (foto 1). Zwijnen, reeën en herten kunnen daar moeiteloos passeren (foto 2) en komen dan in een vloeiende lijn terecht in de bossen van Landgoed Klein Wildrust, die totaal zijn omgewoeld door voedselzoekende varkens (foto 3). Op de scheidingsweg tussen dit landgoed en het Geldersch Landschapobject Majuba getuigen vooral de talloze wisselsporen van de aanwezigheid van wild (foto 4) en laat deze willoze marionet van het grootkapitaal het zogenaamd wildkerende raster langs de Lichttorenweg al na een paar honderd meter in het luchtledige eindigen (foto 5). Men meent kennelijk dat iedereen simpel van geest is.

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5


Hoewel wij op Klein Wildrust de nodige jachtvoorzieningen verwachtten, bleek dit landgoed (evenals de opengestelde delen van Landgoed Tongeren) brandschoon te zijn en slechts te fungeren als passage voor het opgejaagde grofwild. De dieren worden daartoe bij duisternis langs het hek van aangrenzend particulier terrein gedreven, waaraan zeer recent een geleidend manchet van prikkeldraad is aangebracht (foto 6, 7). Het is dan nog slechts en honderdtal meters tot aan de slagboom langs de Koekenbergweg. Aan de Majuba-zijde van Klein Wildrust bleek langs de met een afsluitboom geblokkeerde Lichttorenweg tuinaarde met wortelresten te zijn gestrooid (foto 8), kennelijk met als doel om de varkens aan de juiste zijde van deze onverharde weg te houden. Het korte Majuba raster dient daar onmiskenbaar als kerende geleiding! Waar hebben wij dat vaker gezien?

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8


Landgoed Klein Wildrust wordt van de Koekenberweg afgescheiden door een borstwering van takhout, waarin een aantal bressen zijn opengelaten (foto 9) die het wild onbelemmerde toegang verschaffen tot tegenover liggen grasland, dat dan ook geheel door zwijnen is omgewoeld (foto 10). Langs de Schotweg hebben de dieren mogelijkheden (foto 11) om zich via het bosgebied bij de grafheuvels (foto 12) in de gewenste richting te verplaatsen en zij worden daarbij geleidt door spanningloos schrikdraad (foto 13,14). Zo bereiken zij vloeiend de Dorperveldweg op de kruising met de Schotweg, waar een uitnodigende bossage (foto 15) hen makkelijk bereikbare dekking lijkt te kunnen bieden (foto 16). Ook aan de andere zijde van de Schotweg bevindt zich toegankelijke dekkinggelegenheid (foto 17). Dieren die na passage van de Koekenbergweg in het weiland of in de aangrenzende fijnsparrenaanplant blijven, bereiken later de Dorperveldweg via een open corridor of lopen daarheen door het niet omrasterde bosgebied ter linkerzijde van de Schotweg (foto 18).

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16

jachtmisstanden
Foto 17

jachtmisstanden
Foto 18


Eenmaal in het met jonge opslag beboste complex aan de overkant van de Dorperveldweg loopt het wild zich klem tegen een fonkelnieuw hekwerk (foto 19) en wordt met behulp van aangebracht verkeerslint in de gewenste richting geleidt (foto 20, 21, 22, 23). Daarbij verhangen de dieren zich kennelijk nogal eens in strikken die aan het gaas zijn vastgemaakt (foto 24, 25) en die op meerdere plaatsen hun sporen lijken te hebben achtergelaten! Forensisch onderzoek ter plaatse zal dat mogelijk kunnen bevestigen, maar ons ontbrak daarvoor de tijd. Aan het einde van deze kraal geleidt datzelfde verkeerslint de dieren in de richting van een opening in de hoek van de perceelsafrastering (foto 26, 27)en het laat zich eenvoudig raden wat hen daarna te wachten staat! In feite lijkt het hele beboste complex ter weerszijden van de Schotweg hier een life-trap te zijn, waarin het wild levend wordt gevangen en daarna afgeschoten of anderszins geoogst. Ook het dichtbegroeide sparrenbos ter rechterzijde van de Schotweg en de daar aan grenzende graslanden en groenstroken (foto 28, 29) maken deel uit van deze val om weerloze dieren af te kunnen schieten zonder gebruik van kansels en hoogzitten.

jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20

jachtmisstanden
Foto 21

jachtmisstanden
Foto 22

jachtmisstanden
Foto 23

jachtmisstanden
Foto 24

jachtmisstanden
Foto 25

jachtmisstanden
Foto 26


jachtmisstanden
Foto 27

jachtmisstanden
Foto 28

jachtmisstanden
Foto 29

Om de overbezette regiopolitie en het stigmatiserende Groen Netwerk een handje te helpen reiken wij hen als eindejaarsgeste dan ook graag dit presentje aan, compleet met de kentekens van voertuigen die mogelijk een rol spelen bij het doden en/of afvoeren van het wild (foto 30) en die in ieder geval naar de eigenaar van dit clandestiene killingfield leiden (foto 31, 32).

jachtmisstanden
Foto 30

jachtmisstanden
Foto 31

jachtmisstanden
Foto 32


Burgemeester en wethouders van Epe adviseren wij om bij gelegenheid eens wat beter in het eigen territoir rond te kijken en om voortaan deskundige opponenten van brute jachtmisstanden en barbaars overheidsbeleid serieus te nemen. Gedeputeerde Van Dijk doet er goed aan, om geen provinciale eurocent meer te vergooien aan iets wat heeft kunnen ontstaan dankzij het criminele handelen van hobbyjagers en andere wildoogsters. En zowel de minister van Veiligheid en Justitie - die de ongehoorde vrijheden met nachtelijk wapengebruik toestaat - als de staatssecretaris van E.L en I - onder wiens verantwoordelijkheid alle jachtmisdrijven in dit land zich voltrekken- adviseren wij met klem om zich deze en alle andere feitelijke informatie over de totaal verworden hobbyjacht ernstig ter harte te nemen. Want ook ieder wanbeleid dient haar grenzen te kennen!

Let op: deze openbarende rapportage is nog niet de afsluiting van ons nog altijd lopende activiteitenjaar. Onze reporter werkt momenteel aan een passende finale!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ondertussen op de Veluwe - update #7
"De zwijnenkwestie van Epe: een passend geïllustreerd kerstverhaal"

Al lange tijd houden wij ons bezig met de problematiek die gewapende hobbyisten sinds het aantreden van het eerste kabinet Rutte moedwillig veroorzaken in de bebouwde kom van het dorp Epe. Nadat campinghouder Mar Molenaar al in juni 2008 de noodklok luidde over het onzichtbaar worden van het wild rondom zijn vakantiepark dat ironisch genoeg de naam 'de Jagerstee' draagt (foto 1), verschenen er in 2010-2011 eensklaps zwijnen in het openbaar groen en in particuliere tuinen binnen de urbane zones van deze gemeente (foto 2). Dat was nog nooit eerder gebeurd, terwijl er al in geen honderd jaar rasters rondom dat dorp staan om het wild buiten te sluiten.

We kennen allemaal het vervolg: deze diepgelovige gemeente gaf hobbyjagers opdracht om met kogelgeweren het vuur op die dieren te openen. Realiseert u zich dat? Schieten met kogelgeweren in de leefomgeving van duizenden burgers! Maar op de hele Veluwe bleek er niemand voldoende uitgeslapen te zijn om de link te leggen tussen het opleuken van hobbyjagers in 2005 en het daarna in sneltreinvaart onzichtbaar worden van het Veluwse wild, waarover duizenden toeristen, recreanten en dagjesmensen nu al zeker zes jaar steen en been klagen. Want hoegenaamd niemand komt naar dit gewest om er koddig uitgedoste dierenmoordenaars te aanschouwen (foto 3) en uit valse jagersmonden leugenverhalen aan te horen. Normaal functionerende en geestelijk gezonde mensen komen namelijk naar de Veluwe om er te genieten van de prachtige natuur en er een glimp op te vangen van de daarin levende inheemse fauna. Dankzij de volkomen ontspoorde en uit de klauwen gelopen hobbyjacht is er op de hele Veluwe echter bij daglicht zelfs geen haas of konijn meer te zien. Om dus maar niet te spreken van reeën, herten, zwijnen en moeflons! Als men wild wil zien dan kan men het best op werkdagen onaangediend een poeliersabbatoir binnenlopen. Altijd prijs! (foto 4).

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2
jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4


Thans lijkt de kogel door de kerk te zijn en heeft de gemeente Epe na een volle eeuw talmen, bidden, bezinnen en uitstellen eindelijk besloten om zwijnenkerende rasters te gaan plaatsen tussen het bosgebied en de bebouwde kom. Meteen schoot het, op meer dan onbehoorlijke wijze jachtvriendelijke, provinciale bestuur te hulp en bood aan om een deel van de kosten door de Gelderse burgerij te laten ophoesten. Dat lijkt reł┤el, maar is verre van dat! Want de veroorzakers van de schade en het overlast zijn niet de inwoners van de gemeente Epe noch de Gelderse burgers en evenmin de zwijnen die vanuit de bossen de bewoonde wereld worden ingedreven. De ware en enige veroorzakers mogen zich sinds 2005 Faunabeheerder noemen, rauzen nacht na nacht zwaarbewapend door bos en hei en sturen er moedwillig op aan om alle wildlevende dieren zwart te maken en als plaag te etiketteren. Die lieden- publiekrechtelijk verzameld in Wild- en Faunabeheereenheden - zijn niet alleen de veroorzakers van alle schade, maar dienen er ook voor te zorgen dat hun jachtrevieren deugdelijk worden afgerasterd. Niet op kosten van de gemeenschap, maar geheel voor eigen rekening. Daar mag geen publieke pecunia aan te pas komen!

Omdat wij nooit voor onze beurt spreken en evenmin over ijs van een nacht gaan, namen wij op eerste kerstdag poolshoogte in de gemeente Epe. Op zo'n Christelijke hoogtijdag valt er daar van hoge en lagere Boa's niets te duchten (foto 5), zodat er ongehinderd kon worden rondgekeken op de talloze Plaatsen Delict, waartoe jagend Nederland de Veluwe heeft weten te verlagen. Daarom gingen wij in de stromende regen bij Niersen van start en troffen er al meteen échte plaatselijke natuurliefhebbers (foto 6) van wie saillante informatie verkregen kon worden. De hele verdere dag zou overigens in het teken staan van toevallige ontmoetingen met locale informanten, die ons een schat aan informatie verstrekten. Zo blijven we de unfaire tegenspelers steeds baanlengten voor!

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6


Een door de stormwind van eergisternacht gevelde grove den versperde in het buurtschap Schaverden bijvoorbeeld een bospad (foto 7), waardoor er een gesprek ontstond met bewoners die veel belangrijke feiten vertelden waar anders naar gegist had moeten worden. Nu weten wij dus met zekerheid, dat grofwildschade daar tot op heden nauwelijks voor komt. Met de nadruk op 'tot op heden'! Ook in het Wisselse Veen lijkt schade door wroetende zwijnen nauwelijks op te treden, al vonden we bij de stroomversnelling in de Verloren Beek wel zulke omgewoelde plaatsen (foto 8, 9). Maar dit gebied en het aangrenzende Landgoed Tongeren (foto 10) lijken voldoende goed ingerasterd te zijn om zwijnen binnen te houden. Laatstgenoemd feodaal domein oogt echter als zou het een nader onderzoek zeker waard zijn (foto 11). Aldus ontstond het beeld, dat er zeker geen zwijnen vanuit het gebied bezuiden de Tongerense Weg naar de kom van Epe zullen migreren en daarmee vereenvoudigde de materie zich in niet geringe mate. Want langs de Koekenbergweg viel ons het met onvriendelijke blauwe bordjes ontsierde landgoed Klein Wildrust op (foto 12), waar met takken opgeworpen barrières langs de periferie ruimte te over laten aan het wild om zich richting Smulparadijs Epe te verplaatsen. Zéker als het nacht is en er een horde jagers achter je aan zit! Exact hetzelfde lijkt te gelden voor het strak aanliggende landgoed Majuba, maar dat is dan ook eigendom van het Geldersch Landschap (foto 13)! Misschien niet geheel toevallig bleek er in het raster van het aangrenzende graslandengebied een gat aanwezig te zijn (foto 14). The show must go on, tenslotte!

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10


jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13


jachtmisstanden
Foto 14


Met de noodkreet van Mar Molenaar voor ogen zochten wij achter vakantiepark de Jagerstee naar sporen die richting Epe- dorp wijzen en die bleken daar op iedere vierkante meter massaal voorhanden te zijn. Zowel het Bervoetsbos, de riante villawijk als het gemeentelijke bosgebied blijken namelijk dermate veel sporen van grofwild te vertonen, dat er feitelijk van één integraal wildwissel van wel 3 tot 4 km2 omvang gesproken kan worden. Alle bewoners van dat gebied hebben hun tuin hermetisch ingerasterd en de toegang is dikwijls voorzien van wildroosters (foto 15). Naar ons gevoel zou men zich daar zorgen dienen te maken over de rol die jagers spelen in alle kommer en kwel welke sinds enkele jaren hun deel is geworden. Wij zouden namen als Jagtlust en Jagtlustweg schielijk vervangen door het superlatief Wég met de Jacht!

Uiteindelijk kwamen we aan de Wachtelenbergweg (foto 16) waar het bosgebied van de gemeente Epe grenst aan een sportveldencomplex en daarvan is gescheiden door het summum van achterlijk plichtsverzuim (foto 17, 18). Voor de goede orde: dit gemeentelijke bosgebied grenst aan beide zijden langs dat sportveldencomplex direct aan de bebouwde kom van Epe.Voorbij het omrasterde voetbalveld is het dan ook meteen raak met zwijnenschade (foto 19) en hebben aanwonenden op eigen kosten hekken en roosters moeten plaatsen (foto 20). Dit alles sloeg ons met stomheid, temeer omdat het hele plaatje nu direct is in te vullen.

De zwijnen worden bij duisternis door jagers vanuit De Dellen en het Eperholt in de richting van Epe gedreven, waar rasters ontbreken en de dieren hun toevlucht zoeken tot het openbare en particuliere groen om er in hun noodzakelijke voedselbehoefte te kunnen voorzien. In plaats van de daders van deze ongehoorde zwijnerij scherp op de korrel te nemen heeft het gemeentebestuur van Epe tijdenlang dieren laten afknallen door zich verkneukelende hobbyjagers, die zelfs hun munitie vergoed kregen. En het jachtgezinde provinciale bestuur vond het allemaal prima en wil nu zelfs gemeenschapsmiddelen bijlappen om bestuurlijk falen mee af te dekken. Ongehoord, onbetamelijk en feitelijk ronduit misdadig!

Want de schuldigen zijn de jachtcombinaties wiens territoir zich binnen het beschreven gebied bevindt en die hun ZORGPLICHT moedwillig met voeten hebben getreden met het banale oogmerk, om via het veroorzaken van schade en overlast carte blanche te verkrijgen voor de jaarrond zwijnenjacht met alle denkbare en ondenkbare middelen. Wij adviseren het Gelderse College en haar gedeputeerde van Dijk dan ook, om per 1 januari 2013 de bestuurlijk- juridische druk-, drijf- en kantjesjacht te openen op de veroorzakers van alle problemen die er sinds 2005 zijn ontstaan door het toen bedachte en ontworpen monstrum 'overpopulatie'. En om ALLE in Epe en elders in Gelderland geleden en uitbetaalde schade op hen en op hun grote ideële leidsman te verhalen. Daarover meer in het vervolg!

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16

jachtmisstanden
Foto 17

jachtmisstanden
Foto 18

jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20

Al tijden houdt de Veluwe ons bezig. De Veluwse grofwildjagers menen wellicht dat onze aandacht volledig wordt opgeslokt door de laag bij de grondse hobbyjacht op onze overwinterende Siberische ganzen, maar dan hebben zij het mis...


Downloads...- - - - - - - - - - - -
Al geruime tijd zijn wij bezig met de dier- en mensonterende wijze waarop er in de gemeente Epe en elders op de Veluwe wordt omgegaan met de Wilde Zwijnen en het ander wild. Lees hier onze brief aan RCN de Jagerstee.
- Brief aan RCN de Jagerstee


- - - - - - - - - - - -

Wij volgen al vele jaren de onwettige verrichtingen van jachtcombinaties
- Brief aan College van B&W en de Gemeenteraad Rhenen.

Alle brieven die geschreven zijn over de problematiek wilde zwijnen in Peel en Kempen.
- Brief aan de staatssecretaris EL&I
- Brief aan de Tweede Kamerfracties PVDA, GL en D'66
- Brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- Brief aan de vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie
- Brief aan het college van B&W van de gemeente Heeze - Leende

- - - - - - - - - - - -
Vermarkting van veluws wild
in supermarktketen. Welnu: op 5 december 2011 bracht het nieuws- en actualiteitenprogramma Een Vandaag een reportage over dit onderwerp. Daarin werd gewag gemaakt van een decimering van de Veluwse wildstand. Zogenaamd door stroperij!
Lees onze briefwisseling.
- Brief aan PLUSconsumentenservice met bijlage
- Brief aan College van B&W te Epe
- Brief aan Stichting Faunabeheereenheid
- Brief aan College van Gelderland
- Brief aan Veluws Bureau voor Toerisme
- Brief aan het bestuur van de gemeente Heerde

- - - - - - - - - - - - -
Afschieten van wilde zwijnen in de bebouwde kom, een aanvraag voor vrijstelling is gedaan
door de gemeente Epe
.
- Gemeente Epe briefwisseling

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl